Nikomu zo skôr narodených netreba vari vysvetľovať, čo pre  vojenské  dejiny Slovenska a jeho ozbrojené síly symbolizuje  mesto OVRUČ.

 Asi každému sa ihneď vybaví legendárny kapitán, dnes už brigádny generál in memoriam Ján NÁLEPKA a partizáni, ktorí dezertovali z okupačných slovenských jednotiek podporujúcich ofenzívu nemeckých síl v ťažení v Sovietskom zväze.

 Títo hrdinovia majú oprávnené zásluhy na boji za našu slobodu a nehynúce miesto aj v pamätníkoch, čestných názvoch a na nejednej stránke v učebniciach dejepisu na školách.

Ale popri týchto vojakoch – hrdinoch, na východnom fronte padli desiatky ba stovky slovenských vojakov, ktorí nemajú pamätníky a dokonca nemajú ani svoj oficiálny cintorín, alebo označený hrob v ruskej či ukrajinskej zemi.

Odkryť aj túto stránku našej vojenskej histórie a pripomenúť živým aj týchto vojakov sa podujal Klub generálov Slovenskej republiky prostredníctvom generála NAĎOVIČA, za výdatnej pomoci Ministerstva vnútra SR a pri podpore Ministerstva obrany a zahraničných vecí.

Výstavbe pamätníka slovenským obetiam na Ukrajine venoval Klub generálov veľa energie a finančných prostriedkov, aby mohol dňa 15. 9. 2012 odhaliť v ukrajinskom meste OVRUČ naozaj dôstojný monument našim vojakom padlým na tomto ďalekom území.

Klub generálov SR  pozval na odhalenie pamätníka partnerské organizácie v Slovenskej republike a zabezpečil nielen autobus cestou ministra obrany, ale aj ubytovanie a stravu počas cesty.

Cesty sa zúčastnili zástupcovia ministerstva obrany, ministerstva vnútra, ministerstva zahraničných vecí vedení veľvyslancom na Ukrajine pánom HAMŽÍKOM, Zväzu vojakov, Zväzu protifašistických bojovníkov, Únie vojnových veteránov, UN veterán Slovensko, Zväzu dôstojníkov Rakúska, České obce legionářské a samozrejme členovia Klubu generálov SR, menovite generáli Blanárik, Naďovič, Gaplovský, Mečár, Mikluš, Horský, Bartko, Krištofovič.

Je treba otvorene poďakovať všetkým zainteresovaným, ktorí sa podieľali  na príprave a realizácii tejto  jedinečnej aktivity a oceniť skutočnosť, že aj v ekonomických podmienkach ktoré v súčasnosti v našej spoločnosti panujú, sa podarilo vybudovať pamätník – dielo, ktorého ľudská aj umelecká dimenzia  bude odkazom  aj pre ďalšie generácie.

 

 

 

Prejav genmjr. Ing Svetozára NAĎOVIČA pri príležitosti slávnostného odhalenia pamätníka slovenským vojakom Zaisťovacej divízie zahynuvším v rokoch 1941 – 1943 a pochovaným v ukrajinskej zemi

 

OVRUČ dňa 15. septembra 2012

 

 

 

Vážení prítomní, dámy a páni, milí ovručania, príbuzní zahynutých vojakov a veteráni.

Kolegovia generáli, dôstojníci a práporčíci.

 

Pri odhalení pamätníka slovenským vojakom zaisťovacej divízie, ktorí v rokoch 1941-1943 zahynuli a pochovali ich v ukrajinskej zemi, a pri súčasnej dôstojnej  spomienke na storočnicu od narodenia Hrdinu ZSSR  brigádneho generála in memoriam Jána Nálepku- Repkina, dovoľte mi ako spoluorganizátorovi dnešnej slávnosti vystúpiť s prejavom v mene KG SR.

 

KG SR je stavovská organizácia, ktorá združuje vyše 80 generálov OS a OZ v činnej službe, v zálohe a vo výslužbe. Okrem iných úloh, KG SR sa  usiluje o rozvíjanie hlbokého vzťahu úcty k svojim predkom, predovšetkým k tým, ktorí bojovali za pokrok, spravodlivosť a slobodu. Vyznávame presvedčenie, že nesmie byť zabudnutý ani ten najjednoduchší slovenský vojak, ktorý zahynul na rôznych bojiskách sveta. KG  SR organizuje vojenské historické cesty po miestach bojov počnúc rokom 1848 a končiac II. svetovou vojnou. Staviame a rozširujeme pamätníky, kríže, odhaľujeme pamätné dosky, vzdávame úctu kladením vencov a kytíc. Usilujeme sa o obnovu hrobov a cintorínov slovenských vojakov z I. a II. svetovej vojny.

Preto bol KG SR iniciátorom vybudovania práve odhaleného pamätníka v celom jeho komplexe spolu s mestom  Ovruč,

Slovenských vojakov do vojny proti Sovietskemu zväzu aj na okupované územia Ukrajiny a Bieloruska nahnal slovenský klérofašistický režim, aby sa podieľali po boku nemeckých fašistov na okupačných úlohách. Pre vojaka najhoršia úloha.

Na Ukrajine a v  Bielorusku sa slovenskí vojaci  na vlastné oči presvedčili, čo je to nemecký fašizmus a aké zverstvá pácha na  obyvateľoch. Drvivá väčšina z nich sa tu na Ukrajine aj v Bielorusku správala podľa slov slovenského, ale aj slovanského básnika Jána Kollára, –  motto, ktoré je vryté na odhalenom pamätníku. Citujem: „ Ak zvoláš Slovan, nech ozve sa ti človek“ . Naši vojaci naplňovali tieto slová skutkami.

Duch slovanskej spolupatričnosti im velil správať sa k civilnému obyvateľstvu čo najlepšie , pomáhať mu v ťažkých okupačných časoch,  podporovať partizánov a mnohým prebiehať k ním.

Za dva roky sa na Ukrajine a v Bielorusku vystriedalo okolo 40 000 vojakov. V tejto zložitej dobe najodvážnejší a najuvedomelejší prebiehali k partizánom. Všetci však nemohli prebehnúť k partizánom, ale bojovali proti nemeckým fašistom aj v štruktúrach slovenských jednotiek. Nie nadarmo ich nemecké velenie nazývalo „partizánmi číslo 2“.

 Z historického hľadiska,  preto pôsobenie slovenských vojakov: prechody slovenských vojakov k partizánom, ale i odbojovú činnosť hrdinu ZSSR brig. gen, in memoriam Jána Nálepku – Repkina posudzujeme celostne.

 Po skončení II. svetovej vojny a po zániku prvej Slovenskej republiky, v nových spoločenských pomeroch, sa v Československu rýchlo zabúdalo na pozitívne činy slovenských vojakov. Zabúdalo sa na všetkých zahynutých, na ich cintoríny, hroby a čo je najviac bolestivé, zabúdalo sa na pozostalých rodičov, súrodencov , manželky, deti a na ich príbuzných.

Už v septembri 2010 roku pri návšteve Ovruča KG SR, sme informovali vedenie mesta, jeho primátora o našej snahe vybudovať pietne miesto v podobe pamätníka pre príbuzných a širokú slovenskú verejnosť na uctenie si pamiatky zahynutých slovenských vojakov zaisťovacej divízie pochovaných v ukrajinskej zemi, pretože cintoríny a hroby  slovenských vojakov z rokov 1941-1943 zanikli. Pochovávalo sa v Žitomíre, Korosteni , Berdičove , pod Charkovom a individuálne i na iných miestach. V archíve som našiel údaje, že väčšina zahynutých (celkom 48) bola pochovaná práve v Ovruči na ruskom mestskom cintoríne za kasárňami. Preto pamätník bol postavený tu na tomto mieste dnes už zaniknutého cintorína.

Sme nesmierne vďační vedeniu mesta Ovruč za akceptovanie našej iniciatívy a za dnešné odhalenie pamätníka spolu s Klubom generálov SR.

 

Za tento ľudský počin, hodný Slovana, čo najúprimnejšie ďakujeme:

 

Primátorovi mesta             Valerijovi ŠVABOVI

Zástupcovi primátora         Andrijovi GUDENKOVI

Historikovi                         Sergijovi BONDARENKOVI

Architektovi                       Petrovi LAVRINOVIČOVI

Komandirovi kluba „Poisk“ Jakovu GRIŠČUKOVI, ktorý pomohol spresniť miesto  pochovaných 48 slovenských vojakov.

 

Odhalením pamätníka navraciame mená 102 doteraz zabudnutým zahynutým slovenským vojakom. Odteraz už nebudú zabudnutí.

Slovenskí občania, príbuzní a ostatní majú možnosť vzdať im úctu na tomto pre mnohých len symbolickom mieste odpočinku!

Našou najbližšou úlohou bude vybudovať a odhaliť obdobný pamätník slovenským vojakom, ktorí zahynuli v Bielorusku, predovšetkým v Polesí a sú, pochovaní v Bieloruskej zemi. Cintoríny v Chojnikach, Kozinkach, Ptiči, Minsku a na iných miestach zanikli.  Prosíme o pomoc a veríme, že vybudovanie pamätníka s pochopením podporia obe strany

 

Česť a večná pamiatka zahynutým slovenským vojakom pochovaným v ukrajinskej zemi.

 

 

 

 

Výstavbu pamätníka od zámyslu až do odhalenia riadila komisia KG SR pod vedením                          

genmjr. Ing. Svetozára NAĎOVIČA

           Členovia:           genmjr. Ing. Marián MIKLUŠ

                                   genmjr. MUDr. Igor ČOMBOR

                                   gen. JUDr. Tibor GAPLOVSKÝ

                                   gen. PaedDr. Tibor GAŠPAR

 

Finančné prostriedky v sume 16.300,00 €  na výstavbu pamätníka a na celú réžiu výstavby zabezpečil KG SR.

               Na výstavbu pamätníka v sume 5 000,00 € prispel minister vnútra SR Róbert KALIŇÁK.

Autobusovú dopravu účastníkov odhalenia pamätníka z Bratislavy do Ovruča a späť zabezpečil minister obrany SR Marián GLVÁČ.

Pri zabezpečovaní výstavby pamätníka pomáhal vojenský pridelenec SR na Ukrajine plk. Ing. Vladimír SUCHODOLINSKÝ.

Pamätník navrhol akademický sochár Marián POLONSKÝ.

Text na pamätník navrhol a mená 102 zahynutých v archívnych materiáloch vyhľadal      genmjr. Ing. Svetozár NAĎOVIČ.

Pamätník zhotovil Sergej KOSTIUŠKO.

 

Pamätník je vysoký 2,95m, široký1,9m, hlboký od 20 do 45cm. Je zhotovený z ukrajinskej žuly.

Bronzový štátny znak SR, súčasť pamätníka váži 40 kg. Je vysoký 53 cm.  Bol odliaty na Slovensku.

 

Všetkým menovaným zo srdca ďakujeme.

 

 

 

 

                    Menoslov  slovenských vojakov, ktorí v rokoch 1941 – 1943 zahynuli a pochovali ich v ukrajinskej zemi

/ Zaisťovacia divízia aj s delostreleckým plukom /

 

1.      stk. ARVAJ Ján (1919, Pukanec), 12. 5. 42, Ternovaja

2.      stk. BERNÁT Peter (1920, Pukanec), 22. 1. 43, Ovruč

3.      stk. BITTNER Ľudovít (1919, Merašice), 24. 11. 42  Ovruč

4.      stk. BLUZ Rajmund (1920, Žirany), 11. 4. 43, Ovruč

5.      stk. BRAŽINA Cyril (1919, Švošov), 9. 9. 42, Ovruč

6.      stk. BRUNKALA Anton (1918, Oravka), 2. 6. 42, Mlynok

7.      stk. BUBNÍK Anton (1920, Dlhé Pole), 13. 1. 43, Ovruč

8.      stk. BYTNÁR Alex (1921,  Topoľovka), 29. 4. 43, Ovruč

9.      stk. CAGÁŇ Ján (1920, Opatovce ), 2. 11. 42, Ovruč

10.    slob.asp. ČÁSTKA Július (1915, Trenčín), 7. 8. 42, Žitomir

11.    stk. DANIHEL Michal (1920, Kuchyňa), 4. 5. 42, Žitomir

12.    mjr. FAJNOR Ivan (1902,  Senica), 1. 1. 43, Ovruč

13.    čat. FILLO Jozef (1919, Priekopa), 30. 12. 42, Ovruč

14.    stk. GALIČINSKY Štefan (1918, Levoča), 3. 4. 42, Žitomir

15.    slob. GESCHNER Anton (1920, Nitrianske Pravno), 31. 12.42,Ovruč    

16.    čat. GOLIAN Ján (1918, Podrečany), 28. 2. 43, Korosten

17.    slob GREGORIČKA Vojtech (1918, Piešťany), 26. 5. 42, Žitomir

18.    zást. GREGUŠ Michal (1896, Hrnčiarovce), 11. 6. 42, Žitomir

19.    stk. GÜRTLER Jozef (1920, Handlová), 16. 2. 43, Ovruč

20.    stk. HABERLAND František (1918, Šoporňa), 20. 12. 41, Žitomir

21.    stk. HLUCHÝ Tomáš (1919, Radošovce), 12. 5. 42, Ternovaja

22.    stk. HOLÁK Jozef (1919, Kovarce), 22. 4. 42, Ternovaja

23.    stk. HORVÁTH Pavol (1920, Siladice), 4. 10. 42, Ovruč

24.    por. HURTA Edmund (1915, Nitra), 16. 11. 41, Polonne

25.    des. CHVOJKA Ondrej  (1916, Ivančiná), 12. 5. 42, Ternovaja

26.    stk. JAKŠA Vincent (1918, Kapušany), 14. 4. 42, Žitomír

27.    stk. JAKUBIČKA Emil (1920, Čermany), 2. 10. 42, Ovruč

28.    slob. JAKUBIČKA Koloman (1919, Malé Ripňany), 22.4.42, Veseloje

29.    stk. JANČOVIČ Dezider (1920, Mojmírovce ), 12. 5. 42, Ternovaja

30.    por. JURIS František (1919,  Čachtice), 26. 2. 42, Kyjev

31.    stk.  KAVASCH Ladislav (1917, Kežmarok), 2. 3. 43 Vystupoviči

32.    stk. KOLLÁR Jozef (1920, Opatová), 15. 2. 43, Ovruč

33.    stk. KOMANICKÝ Mikuláš (1918, Habura), 18. 8. 42, Korosten

34.    stk. KOVÁČ Michal (1917, Vlachovo), 1. 4. 42, Leski

35.    des. KRAMÁR Anton (1919, Cífer), 12. 5. 42, Ternovaja

36.    čat. KRASŇANSKÝ Damian (1919, Grinava), 3. 12. 42, Leski

37.    stk. KRIŠTEK Eduard (1919, Sihla), 2. 6. 42, Mlynok

38.    stk. KUCHÁR Samuel (1919, Dolná Lehota), 10. 10. 42, Ovruč

39.    stk. KUZÁR Jozef (1920, Jarabiná), 14. 6. 43, Pripjať

40.    slob. KUZMA Demeter (1919, Rovné), 29. 6. 42, Pesočin

41.    des. KUZMIAK Michal (1919, Stráňany), 1. 7. 43, Korosten

42.    stk. LAKOTA Juraj (1920, Zvolen), 17. 1. 43, Ovruč

43.    stk. LAUKO Anton (1919, Dekýš), 11. 5. 42, Ternovaja

44.    slob. LENÁRD Jozef (1918, Šiba), 19. 4. 42, Korosten

45.    des. LENDVAY Pavol (1919, Hrachovo), 7. 2. 43, Ovruč

46.    slob. LUKÁČ Michal (1920, Dubová), 14. 5. 42, Charkov

47.    stk. MAGA Jozef (1920, Biely Potok), 2. 6. 42, Mlynok

48.    des. MARČEK Jozef (1919, Dolná Štubňa), 1. 6. 42, Pesočin

49.    stk. MATEJOV Štefan (1921, Hrabičov), 19. 4. 42, Žitomir

50.    stk. MENDEL Ignác (1919, Kľačno), 19. 5. 42, Charkov

51.    stk. MIHÓK Vladimír (1924, Hronec), 1. 4. 43, Ovruč

52.    des. MITRAN Ondrej (1919, Betliar), 6. 6. 42, Krinički

53.    stk. MLICH Jozef (1919, Ochodnica), 23. 3. 42, Žitomir

54.    stk. MOJŽIŠ Pavol (1919, Pezinok), 26. 12. 42, Korosten

55.    slob. NEBEHAJ František (1919, Gajary), 14. 4. 42, Veseloje

56.    slob. NIKMON Bartolomej (1919, Bojnice), 1. 4. 42, Leski

57.    čat. OGURČÁK Michal (1916, Sninské Hámry), 18. 4. 42 Ternovaja

58.    slob. OTEPKA Ján (1917, Hlboké), 21. 11. 41, Žitomir

59.    stk. PALUCH Ján (1920, Čadca), 2. 6. 42, Mlynok

60.    stk. PARČIŠ Ondrej (1919, Štiavnik), 24. 1. 42, Žitomir

61.    stk. PÁTEREK Peter (1919, Beňadovo), 27. 5. 42, Charkov

62.    stk. PAVLÍK Ján (1916,Prievaly), 21. 2. 42, Trilesy

63.    stk. PAVLOVIČ Štefan (1919, Dobrá Voda), 24. 11. 42  Salizovka

64.    stk. PETEREC Ján (1920, Nemecká Ľupča), 13. 5. 42, Veseloje

65.    rtk. PIŠKULA Benedik (1918, Častá), 10. 5. 43, Ovruč

66.    stk. PODHRADSKÝ Štefan (1918, Pečovská Nová Ves), 4. 8. 42, Makaleviči

67.    stk. POLAKOVIČ Vojtech (1919, Sereď), 13. 5. 42, Veseloje

68.    stk. POLLÁK Martin (1920, Čáčov), 27. 10. 42, Ovruč

69.    stk. PUŠKÁŠ František (1920, Kluknava), 31. 12. 42, Ovruč

70.    stk. RYBNIKÁR Ján (1920, Senica), 17. 5. 42, Charkov

71.    stk. SATO Ignác (1919, Košecké Malé Podhradie), 17. 6. 42, Pesočin

72.    čat. SOLOTRUK Peter (1916, Starina), 30. 12. 42, Ovruč

73.    stk. SOTÁK Eugen (1921, Poša), 24. 7. 42, Žitomir

74.    stk. SPORINA Jozef (1920, Klátova Nová Ves), 12. 5. 42, Ternovaja

75.    stk. SRNEC Michal (1920, Čierna Lehota), 8. 6. 42, Žitomir

76.    stk. STANKOVIČ Jozef (1918, Proč, ), 10. 1. 42, Ovruč

77.    stk. STIERANKA Juraj (1917, Dolná Lehota), 9. 2. 42, Ovruč

78.    des. ŠEBEŇ Ján (1919, Krásna Ves), 6. 5.43, Ovruč

79.    stk. ŠEBO Anton (1918, Rybník, ), 12. 1. 42, Ovruč

80.    des. ŠIMA Jozef (1919, Bardejov), 8. 10. 42, Ovruč

81.    des. ŠINDLÉRY František (1917, Zemianska Ludrová), 22. 11. 42, Ovruč

82.    slob.asp. ŠMORGOVIČ Ľudevít  (1917, Pezinok), 16. 5. 42, Ternovaja

83.    stk. TEŠÍK Ján (1920, Oponice), 2. 11. 42, Ovruč

84.    stk. TURČAN Jozef (1919, Lúčky),  9. 1. 43, Ovruč

85.    stk. UHRECKÝ Ján (1919, Nová Bystrica), 27. 4. 42, Ternovaja

86.    stk. VARGA Štefan (1918, Rumanová), 31. 10. 42, Ovruč

87.    des. VAŠEK Vojtech (1919, Pezinok), 15. 1. 43, Ovruč

88.    čat. VITEK Ján (1919, Malé Zálužie), 31.12. 42, Ovruč

89.    stk. VLČEK-CHRAPEK Ján (1920, Polhora), 24. 5. 43, Ovruč

90.    slob. VNUČKO Pavol (1919, Dražovce), 16. 11. 41, Polonne

91.    stk. ZAŤOVIČ Karol (1918, Trenčianske Bohuslavice), 13. 1. 42, Žitomir

92.     stk. ZUZÍK Ondrej (1920, Zubák), 16.9.42, Ovruč

93.    stk. KASZAI Dezider (1921,Prešov), 23.11.42, Ovruč

94.    stk. CHŇAPEK Gejza (1920,Járok), 18.11.42, Ovruč

95.    slob. NESNADNÝ Ján (1921, Borský Svätý Mikuláš), 18.11.42 Ovruč

96.    stk.  LACKO Alojz ( 1919,  Dolný Vadičov) 4.4.42, Ovruč

97.    stk.  KANIČÁR Michal (1921, Hlohovec) 18.11.42, Ovruč

98.    stk. DANIEL Karol (1919 Šulekovo), 18.11.42,Ovruč                                             

99.    stk. SVETLÍK Ján (1920, Drahovce), 18.11.42,Ovruč

100.  stk. MATTA Ondrej (1919, Slovenský Žipkov), 18.11.42,Ovruč

101.  čat. ZRANEK Ondrej (1919, Bardejov), 31.12.42, Ovruč

102.  stk. ŽULA Vincent (1920, Prešov), 15.12.42, Ovruč

 

 

Vypracoval: genmjr. Svetozár Naďovič

Ovruč 2012

« späť