Dňa 20. augusta 2017 sa na pozvanie primátorky mesta Stará Turá Ing. Anny Halinárovej zúčastnila početná delegácia členov Klubu generálov SR slávnostného odhalenia pomníka generála Augustína Malára.

Pomník bol vybudovaný a odhalený predovšetkým zásluhou generálmajora v.v. Ing. Svetozára Naďoviča, ktorý bol hlavným organizátorom prípravy, výroby a vlastného odhalenia.

Za Klub generálov SR sa odhalenia krásneho pomníka zúčastnili:

generálmajor v.v. Ing. František Blanárik – predseda KG SR, generálporučík v.v. Ing. Peter Vojtek – podpredseda KG SR, generál v.v. JUDr. Tibor Gaplovský – tajomník KG SR, generálmajor v.v. Ing. Svetozár Naďovič – spoluautor projektu a autor nápisov na pomníku. generálporučík v.v. Ing. Július Humaj, generálporučík v.v. Ing. Pavel Honzek, generálmajor v.v. Ing. Peter Novotňák a generálmajor v.v. Ing. Dušan Humený.

Hlavný prejav predniesol generálmajor Svetozár Naďovič, ktorý okrem iného uviedol – „KG SR  je stavovskou organizáciou, ktorá združuje vyše 80 generálov OS a OZ v činnej službe, v zálohe a vo výslužbe. Okrem iných úloh má klub jednu významnú úlohu, pestovať prirodzené vlastenectvo, rozvíjať hlbokú úctu k svojim predkom, ktorí nasadzovali svoje životy so zbraňou v ruke počnúc bojmi v rokoch meruôsmych a končiac 2. svetovou vojnou. Riadime sa presvedčením, že sa nesmie  zabudnúť ani na toho najjednoduchšieho slovenského vojaka, padlého na rôznych bojiskách sveta a na slovenských vojakov, dôstojníkov a generálov, ktorí písali dejiny slovenského národa.″

Ďalej v svojom vystúpení zdôraznil význam odhalenia pomníka generálovi Malárovi: „Dramatické osudy Slovákov v generálskych hodnostiach počas 2. sv. vojny dospeli u štyroch z nich Rudolfa Viesta, Jána Goliana, Štefana Jurecha a Augustína Malára  k rovnakému tragickému koncu. Ich pôsobenie bolo počas SNP rozdielne, postupne boli zatýkaní a vypočúvaní nemeckými bezpečnostnými službami až v Berlíne, aby sa ich cesty nakoniec osudovo stretli v koncentračnom tábore vo Flossenbűrgu. Vedel som, že generál Malár je jediný z popravených generálov, nemajúci ani najmenší pomníček na Slovensku , ktorý by ho pripomínal !

Všetci štyria boli odsúdení za zradu  Veľkonemeckej ríše na trest smrti obesením. Viest a Golian za ozbrojený boj v SNP, Jurech za pokus o prechod rýchlej divízie na stranu Červenej armády na Kaukaze v roku 1943 a spoluprácu s domácim odbojom, Malár za spoluúčasť na Čatlošových prípravách vojenského povstania v súčinnosti s Červenou armádou a spoluprácu s odbojovým hnutím v roku 1944.

Popravení boli v povestnom „bunkri″ koncentračného tábora pravdepodobne v prvej polovici marca 1945.″

Pripomenul činnosť Klubu generálov SR pri pestovaní vlastenectva a hlbokej úcte k predkom. : „V novembri 2015 KG  ako prvá vojenská delegácia navštívila pamätník vo Flossenbűrgu. Podarilo sa zabezpečiť prítomnosť synov popravených generálov Marcela Jurecha, Ivana Goliana a Borivoja Malára.

Na návšteve sme si nielen uctili pamiatku štyroch popravených generálov, odobrali prsť z miesta popravy, ale aj za pomoci vedenia múzea Dr. Jörga Skriebeleita sme sa snažili získať údaje o ich väznení a poprave.″ 

Zdôraznil, že tu vo Flossenbűrgu sa vedenie Klubu generálov SR rozhodlo odhaliť v apríli 2016 štyrom generálom pamätnú tabuľu na múre, pred ktorým boli vykonávané popravy. Na stretnutí požiadal Borivoj Malár žijúci v Spolkovej republike Nemecko o pomoc pri umiestnení busty  otca na vhodnom mieste v jeho domovskom meste Stará Turá, zároveň informoval o rozhovoroch, ktoré uskutočnil na mestskom úrade.

Túto pomoc prisľúbil práve generálmajor v.v. Svetozár Naďovič ako svoju morálnu povinnosť spolu s Borivojom Malárom odhaliť jeho otcovi pomník s bustou na najvhodnejšom mieste na Starej Turej. Rada KG SR súhlasila s jeho návrhom a poverila generála Naďoviča rokovať s primátorkou mesta Stará Turá o mieste, kde bude pomník postavený a ďalších podrobnostiach.

V marci 2016 pricestoval Borivoj Malár do Starej Turej, spoločne sme rokovali s primátorkou a odsúhlasili  postaviť pomník s bustou na miestnom cintoríne. Stojíme na mieste, ktoré osobne vybral Borivoj Malár za prítomnosti mojej, Branislava Neumaira a sochára Mariána Polonského, povereného spracovaním návrhu pomníka″ uviedol generál Naďovič.

Autor pomníka je akademický sochár Marián Polonský, autor busty: vojenský sochár Ladislav Pollák, autori nápisov: Ing. Svetozár Naďovič, Ing. Gustav Rumánek a zhotoviteľ: KBT s.r.o. RNDr. Jozef Domin.

V závere svojho vystúpenia poďakoval za poskytnutú pomoc pri organizácii celého projektu a vymenoval osoby ktoré sa sponzorsky podieľali na tvorbe celého diela z radou členov Klubu generálov SR: generáli Svetozár Naďovič, Tibor Gaplovský, Peter Novotňák, Tibor Gašpar, Michal Vaľo, Július Humaj.

Sponzorské príspevky poskytli aj Anna Halinárová – primátorka mesta Stará Turá a Zuzana Zigová, Ing. Peter Kasalovský a František Pancurák zo Združenia NEF Hospodársky Klub, Národná banka Slovenska.

Ďalej sa podieľali Branislav Neumair, Ing. Gustav Rumánek, Ing. Peter Tolnay, PhDr. Anton Hrnko – poslanec Národnej Rady SR, JUDr. Ján Čarnogurský a JUDr. Oliver Baláž.

Rada Klubu generálov vyjadruje poďakovanie generálmajorovi Svetozárovi Naďovičovi za iniciatívu a vynaložené úsilie pri príprave a realizácii celého projektu odhalenia pomníka generála Augustína Malára.

Odhalenie pamätníka generálovi Augustínovi Malárovi v Starej Turej

« späť