–        určené pre vojakov vo výslužbe1), t. j. poberateľa výsluhového dôchodku alebo

invalidného výsluhového dôchodku, účastníka boja proti fašizmu a rehabilitovaného vojaka

POSTUP REALIZÁCIE ŽIADOSTI:

(1) Žiadateľ predloží žiadosť o odkúpenie rovnošaty riaditeľovi Agentúry správy majetku Ministerstva obrany Slovenskej republiky (Adresa: Agentúra správy majetku MO SR,             Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava), ktorá musí presne obsahovať:

–        Hodnosť, meno a priezvisko

–        Rodné číslo

–        Číslo občianskeho preukazu

–        Trvalé bydlisko

–        Zoznam výstrojných súčiastok, ktoré žiadateľ požaduje odkúpiť, veľkosť (Príloha č. 1 Objednávka súčiastok naturálneho odievania)

 

(2) Riaditeľ Agentúry správy majetku MO SR na základe predloženej žiadosti rozhodne, ktoré výstrojné súčiastky budú vydané z VÚ 9994 Nemšová (Adresa: VÚ 9994, Slovenskej armády 52, 914 41 Nemšová), alebo šité krajčírskou dielňou (Adresa: Legionárska 5, 911 27 Trenčín). Písomne vyzve žiadateľa v stanovenom termíne vykonať návštevu uvedených zariadení OS SR za účelom výberu, vzatia mier a skúšky rovnošaty a jej doplnkov.

 

(3) Po výbere a ušití výstrojných súčiastok riaditeľ Agentúry správy majetku MO SR  vyhotoví kúpnu zmluvu, stanoví spôsob realizácie platby a uvedený dokument zašle žiadateľovi.

 

(4) Po podpísaní kúpnej zmluvy žiadateľom a uhradení predmetu kúpnej zmluvy žiadateľ zašle jeden výtlačok podpísanej kúpnej zmluvy a potvrdenie o zrealizovaní platby riaditeľovi Agentúry správy majetku MO SR.

 

(5)   Riaditeľ Agentúry správy majetku MO SR vyzve žiadateľa k odberu rovnošaty a jej

doplnkov.

 

____________________

1  § 38 a 40 zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie v znení zákona č. 101/1964 Zb.

Zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov.

 

 

 

 

 

 

 

« späť