5. júna 2014 sa členovia Klubu generálov Slovenskej republiky zišli na svojej výročnej členskej schôdzi. Zraz hostí bol neďaleko Senice na Kunovskej priehrade – chata „Nad plážou“. V príjemnom prostredí miestnej priehrady sa zišlo celkom 38 členov KG SR. Medzi prítomnými bol aj nový náčelník Generálneho štábu OS SR generálporučík Ing. Milan Maxim. V 14.30 zahájil predseda KG SR generál Blanárik rokovanie schôdze s týmto programom:

1.       Prezentácia členov, kontrola platnosti mandátov,

2.       Privítanie členov – otvorenie rokovania VČS,

3.       Schválenie programu rokovania VČS,

4.       Voľba členov mandátovej komisie a návrhovej komisie,

5.       Voľba členov volebnej komisie,

6.       Správa predsedu KG SR o činnosti Rady KG SR a KG SR za celé funkčné obdobie (jún 2012 – jún 2014,

7.       Správa o hospodárení KG SR,

8.       Správa Kontrolnej komisie,

9.       Prestávka,

10.     Diskusia,

11.     Správa mandátovej komisie,

12.     Voľby do orgánov KG SR v zmysle volebného poriadku,

13.     Prestávka,

14.     Vyhlásenie výsledkov volieb do orgánov KG SR,

15.     Voľba vedúcich Regionálnych skupín,

16.     Vystúpenie predsedu návrhovej komisie, prednesenie návrhu uznesenia VČS KG SR,

17.     Hlasovanie o návrhu uznesenia,

18.     Slávnostné odovzdanie členských preukazov novým členom, medailí oceneným a vecných darov jubilantom,

19.     Záver rokovania VČS.

Členovia KG SR v diskusii ocenili obsahovosť Správy predsedu o činnosti Rady ako aj prácu Rady za svoje funkčné obdobie. V diskusii odzneli podnetné návrhy s ktorými sa novozvolená Rada KG SR bude zaoberať na svojich rokovaniach. Odzneli aj kritické pripomienky k práci celého KG SR.

Po ukončení diskusie v ktorej vystúpilo viac ako 20 členov KG SR boli zahájené voľby do orgánov KG SR.

Každý člen obdŕžal 4 hlasovacie lístky, na ktorých zakrúžkoval príslušný počet kandidátov. Po krátkej prestávke v ktorej volebná komisia spočítala výsledky hlasovaní členov KG SR vyhlásil predseda volebnej komisie generál Honzek výsledky volieb do orgánov KG SR.

Do novej Rady KG SR na ďalšie dva roky boli zvolení z radov generálov v aktívnej službe nasledujúci generáli:

 

gen.     KRIŠTOFOVIČ Juraj                   počet hlasov        36       poradie            1

gen.     MACKO Pavol                             počet hlasov        36       poradie            1- 2

 

gen.     NOVOSAD Ondřej                      počet hlasov        32       poradie            3

Z radou generálov v zálohe a vo výslužbe boli do Rady KG SR zvolení:

gen.     BLANÁRIK František                 počet hlasov        28       poradie            6 

gen.     GAPLOVSKÝ Tibor                    počet hlasov        33       poradie            2 

gen.     HONZEK Pavel                            počet hlasov        36       poradie            1 

gen.     JANKOVIČ Stanislav                  počet hlasov        30       poradie            5 

gen.     VOJTEK Peter                              počet hlasov        32       poradie            3-4 

gen.     ZADŽORA Jozef          počet hlasov    32        poradie            3-4 

Do novej Kontrolnej komisie KG SR na ďalšie dva roky boli zvolení z radov generálov v aktívnej službe nasledujúci generáli: 

gen.     NEJEDLÝ Alexander                   počet hlasov        36        poradie            1 

z radov generálov v zálohe a vo výslužbe: 

gen.     EŠMÍR Jaroslav                            počet hlasov        34       poradie            1 

gen.     MEČÁR Štefan                             počet hlasov        30       poradie            2

Odstupujúci predseda KG SR generál Blanárik zablahoželal všetkým novozvoleným členom orgánov KG SR k ich zvoleniu a poďakoval členom starých orgánov KG SR za vykonanú prácu. Na záver rokovania VČS KG SR v Senici predseda KG SR generál Blanárik odovzdal členský preukaz generálovi Alexandrovi NEJEDLÉMU.

 

 

 

 

 

 

Náčelník Generálneho štábu udelil Pamätnú medailu k 10. výročiu vstupu SR do NATO členom Klubu generálov SR:

–          generálmajorovi v.v. Ing. Farantiškovi Blanárikovi,

–          generálovi v.v. Ing. Ľubomírovi Bulíkovi,

–          generálovi v.v. Ing,. Milanovi Cerovskému,

–          generálporučíkovi Júliusovi Humajovi,

–          generálmajorovi v.v. ing. Mariánovi Miklušovi,

 

a Pamätnú medailu k 20. výročiu vzniku Ozbrojených síl SR členom Klubu generálov SR:

 

–          generálmajorovi v.v. Ing. Milanovi Podhoránimu

–          generálmajorovi v.v. JUDr. Michalovi Vaľovi.

 

Predseda KG SR generál František Blanárik odovzdal:

Pamätnú medailu 160. Výročia víťazného boja hurbanovských bojovníkov generálporučíkovi Ing. Milanovi Maximovi,

Záslužný kríž generála Rudolfa Viesta III. stupňa generálmajorovi v.v. Ing. Gašparovi Hozmanovi,

Pamätnú medailu generála Jána Goliána II. stupňa – majorovi Ing. Igorovi Daxnerovi

Celkom na záver rokovania VČS KG SR zablahoželal predseda Klubu generálov SR generálmajor v.v. Ing. František Blanárik jubilantom veľa zdravia, šťastia a elánu v súkromnom živote ako aj v prospech Klubu generálov SR a odovzdal im vecné spomienkové dary:

60 rokov:

generálmajor v.v.  Ing. Jozef ZADŽORA, CSc.

generálmajor v.v. Ing. Jozef DUNAJ,

brigádny generál v.v. doc. Ing. František BARTKO, CSc.

55 rokov:

generálporučík Ing. Peter GAJDOŠ,

50 rokov:

brigádny generál Ing. Miroslav KORBA

brigádny generál Ing. Juraj KRIŠTOFOVIČ,

Po skončení schôdze nasledovala slávnostná večera a spoločenské posedenie.

Druhý deň pokračovalo stretnutie generálov v Senici účasťou na oslavách 70. výročia založenia 3. Liptovského delostreleckého pluku.

Na zahájenie osláv boli členovia KG SR prijatí primátorom mesta Senica RNDr. Ľubomírom Parízkom v priestoroch Mestského úradu v Senici. Primátor mesta vysoko ocenil spoluprácu s armádnymi zložkami. Zvlášť vysoko ocenil prácu niektorých bývalých delostrelcov, ktorí aj keď už v civile aktívne pracujú v meste s mládežou a nevie si predstaviť žiadne oslavy v meste bez účasti členov občianskeho združenia „DELOSTRELEC“.

Primátor mesta ocenil prácu a prínos Klubu generálov SR a udelil Pamätné plakety mesta pri príležitosti 70. Výročia vzniku 3. Liptovského delostreleckého pluku v Senici členom Rady Klubu generálov SR.

V poobedňajších hodinách položili členovia KG SR veniec k soche vojaka, pripomínajúcej, že v priestoroch bývalých kasární pôsobili do roku 2004 delostrelecké útvary ČSĽA a Armády SR.

O 14.00 hodín pokračovali oslavy 70.výročia vzniku delostreleckého pluku slávnostným zhromaždením v divadelnej sále MsKS. V priebehu osláv odovzdal tajomník KG SR generál v.v. JUDr. Tibor Gaplovský vyznamenania Klubu generálov SR bývalým príslušníkom 3. delostreleckého pluku v Senici:

Pamätnú medailu generála Jána Goliána II. stupňa

plukovníkovi v.v. Ing. Jozefovi KAVECKÉMU – predsedovi OZ DELOSTRELEC

Pamätnú medailu generála Jána Goliána III. stupňa

podplukovníkovi v.v. Ing. Petrovi KRIŽANOVI

Na záver slávnostného zhromaždenia bola podpísaná Dohoda o spolupráci medzi Klubom generálov SR a Českou a Slovenskou obcou delostreleckou.

Dohodu podpísal za Klub generálov SR – tajomník KG SR generál v.v. JUDr. Tibor Gaplovský a za Českú a Slovenskú obec delostreleckú – prezident ČASOD generálmajor v.v. Ing. Milan Podhoráni.

Výročná členská schôdza Klubu generálov SR – Senica – Kunov

« späť