Takmer presne za dva roky od ostatnej VČS v Senici, sa dňa 24. júna 2016 konala v poradí už piata výročná členská schôdza KG SR. Tento raz sa členovia klubu zišli v obci Dolný Bar, neďaleko okresného mesta Dunajská Streda. Obec s takmer 600 obyvateľmi leží 6 km juhovýchodne od Dunajskej Stredy na Podunajskej nížine, v strednej časti Žitného ostrova. Priestory pre rokovanie VČS poskytol starosta obce Dolný Bar, Ing. Oskár Bereczk. V budove obecného úradu sa od 12.00 hod. postupne schádzali členovia nášho klubu. O 13.30 sa členovia KG SR pozreli výkony súťaže silných mužov a o 14.00 začala výročná členská schôdza Klubu generálov SR s bohatým programom. Rokovanie výročnej členskej schôdze otvoril predseda KG SR generálmajor v.v. Ing. František Blanárik a odovzdal na úvod slovo starostovi obce Dolný Bar pánovi Oskarovi Bereczkovi, ktorý všetkých členov KG SR srdečne privítal v obci a poprial našej VČS úspech v rokovaní. S pozdravným slovom vystúpil aj pán Andraščík, ktorý zároveň symbolicky odovzdal všetkým členom KG SR spomienkový darček – šálku na kávu s podšálkou a nápisom „2016 – 10. výročie KG SR“. Nasledovala Správa predsedu KG SR, ktorú predniesol predseda Klubu generálov SR generálmajor v.v. Ing. František Blanárik. V úvode svojej správy uviedol, že „sa stretávame v historickom čase, keď si pripomíname 10. výročie konštituovania Klubu generálov Slovenskej republiky ako vrcholovej, profesijnej stavovskej organizácie všetkých generálov Slovenskej republiky. Preto aj dnešné vystúpenie nebude typickou správou o činnosti za obdobie od poslednej VČS v júni 2014 v Senici, ale historický pohľad na okolnosti za ktorých KG SR pred 10-timi rokmi vznikal, hlavné smery jeho činnosti, vývoj členskej základne, výsledky doterajšej práce až po súčasné miesto, ktoré si KG SR za 10 rokov vydobyl v spoločenskom živote a pri reprezentácii ozbrojených síl a ozbrojených zborov. V závere úvodnej časti správy vyzval všetkých prítomných generálov symbolickou minútou ticha pripomenúť si pamiatku na 13 našich členov, ktorým osud nedoprial možnosť zúčastniť sa dnešnej výročnej členskej schôdze a naše rady navždy opustili. Boli to:

generálporučík Mojmír Hergovič – † 4.2. 2007 vo veku 64 rokov,

generálmajor v.v. JUDr. Anton Rašla – † 17.5. 2007 vo veku 96 rokov,

generálmajor v.v. Ing. Ján Lacko – † 18.4.2008 vo veku 88 rokov,

generálmajor v.v. Ing. Antonín Petrák – † 7.2. 2009 vo veku 96 rokov,

brigádny generál v.v. Ing. Jaroslav Muríň – † 3.9. 2010 vo veku 58 rokov,

generálporučík v.v. Ing. Leopold Bilčík – † 11.7. 2010 vo veku 61 rokov,

generálmajor v.v. Ing. Imrich Gibala – † 25.3.2012 vo veku 91 rokov,

generálmajor v.v. Ing. Ján Kačmár – † 27.12. 2012 vo veku 61 rokov,

generálmajor v.v. Ing. Jarosl. Nahálka – † 27.12. 2013 vo veku 80 rokov,

generálmajor v.v. Ing. Karol Schwarz – † 1.3. 2015 vo veku 83 rokov,

generálmajor v.v. Ing. Marián Mikluš – † 15.3.2015 vo veku 61 rokov,

generálmajor v.v. Ing. František Hatala – † 1.9. 2015 vo veku 89 rokov,

generálporučík v.v. Ing. Ján Váňa – † 24.5. 2016 vo veku 76 rokov.

V ďalšej časti svojej správy pripomenul ako boli položené v roku 2003 základy klubu a ako sa ďalej klub konštituoval od jeho prvopočiatkov až po ustanovujúcu schôdzu v Trenčíne.

Pripomenul jednotlivé oblasti činnosti nášho klubu:

I.         Klubová činnosť

(schôdzová činnosť, voľby orgánov KG SR, zavedenie Šable Honor, klubové vyznamenania),

II.       Spolupráca s predstaviteľmi štátnych orgánov a spoločenských organizácií,

(prijatia u prezidenta SR, predsedu NR SR, MO SR, NGŠ OS SR, spolupráca s OS SR, účasť na spoločensky významných aktivitách, spolupráca s domácimi a zahraničnými partnermi),

III.      Poznanie minulosti

(Vojensko-historické cesty, starostlivosť o cintoríny a pamätníky).

V závere správy predseda Klubu generálov SR generál Blanárik poďakoval za vykonanú prácu všetkým bývalým predsedom klubu, čestným predsedom KG SR a riadiacim orgánom pod ich riadením, súčasným členom Rady KG SR, ktorí sa na realizácii spomínaných úloh rozhodujúcou mierou podieľali. Poďakovanie patrí aj vedúcim regionálnych skupín za ich aktivitu v rámci svojej pôsobnosti, ako aj tým členom jednotlivých regionálnych skupín, ktorí boli svojim vedúcim nápomocní. Poďakoval aj starostovi obce Dolný Bar, pánovi Ing. Oskárovi Bereczkovi, ktorý vytvoril príjemné prostredie pre rokovanie výročnej členskej schôdze a pánovi Andraščíkovi za podporu a podiel na materiálnom zabezpečení schôdze. V ďalšej časti rokovania VČS KG SR predniesol správu o hospodárení KG SR hospodár KG SR generálmajor v.v. Ing. Jozef Zadžora, CSc. a správu kontrolnej komisie jej predseda brigádny generál v.v. Ing. Štefan Mečár. Po správe predsedu mandátovej komisie generála Pančíka sa slova ujal predseda volebnej komisie generál Honzek a vydal organizačné pokyny pre vykonanie volieb nových orgánov Klubu generálov SR. Po spočítaní všetkých hlasov vyhlásil výsledky volieb.

Do Rady Klubu generálov SR na ďalšie volebné obdobie boli zvolení:

brigádny generál             Ing.                  JOCH                        Jindřich   

brigádny generál             Ing.                  KRIŠTOFOVIČ             Juraj      

generál                         JUDr.                NEJEDLÝ                    Alexander

generálmajor                  Ing.                  BLANÁRIK                  František               

generál                         JUDr.                GAPLOVSKÝ               Tibor                    

generálporučík                Ing.                  HONZEK                    Pavel                    

generál                         JUDr.                JANKOVIČ                  Stanislav               

generálporučík                Ing.                  VOJTEK                     Peter                   

generálmajor                  Ing.                  ZADŽORA                   Jozef, CSc.            

Za členov Kontrolnej komisie KG SR boli na ďalšie volebné obdobie zvolení:

brigádny generál             Ing.                  ZMEKO                      Daniel     

brigádny generál             Doc. Ing.            BARTKO                    František 

generálporučík                Ing.                  EŠMÍR                       Jaroslav  

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia, ktoré bolo jednomyseľne schválené.

Predseda KG SR predstavil nových členov Klubu generálov SR. V roku 2016 boli za členov KG SR prijatí:

–      brig. gen. Ing. Martin STOKLASA, veliteľ 2. mechanizovanej brigády Prešov,

–      brig. gen. Ing. Ľubomír GACKO, náčelník štábu pre podporu operácií GŠ OS SR,

–      brig. gen. Ing. Vladimír KUBÁŇ, veliteľ 1. mechanizovanej brigády Topľčany,

–      gen. JUDr. Csaba FARAGÓ, riaditeľ krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.

Posledným bodom programu VČS bolo slávnostné odovzdanie medailí, vecných darov jubilantom a odovzdanie nových členských preukazov člena KG SR.

Predposledným bodom programu výročnej členskej schôdze bolo odovzdanie vecných darov jubilantom (od 23.10.2015 do 24.6.2016):

75 rokov – genmjr. v.v. JUDr. Ján VIDO               16.02.1941

65 rokov – gen. v.v. JUDr. Vladimír MITRO           09.11.1950

60 rokov – gen. Ing. Milan MAXIM                      13.04.1956

 

Na záver schôdze predseda KG SR generálmajor František Blanárik poďakoval všetkým prítomným za aktívny prístup a schôdzu ukončil. Prítomných generálov pozval na spoločenské posedenie, ktoré sa konalo v priestoroch Relax-parku Dolný Bar.

Výročná členská schôdza Klubu generálov SR

« späť