genmjr. v.v. Ing. Marián MIKLUŠ

     Biela kniha o obrane SR vychádza zo spracovaného Strategického hodnotenia obrany SR minulou vládou SR v roku 2011 a teda trpí tým, že predtým nebola spracovaná novelizácia Bezpečnostného systému SR (alebo Strategické hodnotenie Bezpečnostného systému), ako najvyššieho komplexného, inštitucionálneho a vecného nástroja bezpečnostnej politiky SR, ktorý zahŕňa viacero subsystémov, vrátane obrany, ale nebola novelizovaná ani Bezpečnostná stratégia a Obranná stratégia.

     Napriek tomuto stavu bolo potrebné ministerstvom obrany spracovať Bielu knihu o obrane SR a tak dať impulz a vecné argumenty pre zákonodarné, ústavnoprávne a výkonné orgány SR, aby sa touto kľúčovou oblasťou vážne zaoberali a dali občanom blízke a budúce záruky pre naplnenia základného poslania obrany – zaručenie bezpečnosti našich občanov a obrany štátu, ale súbežne s tým plnili aj úlohy vyplývajúce pre Slovenskú republiku z medzinárodných zmlúv v oblasti obrany. A pre už dlhodobo sklamaných a klamaných vojakov je to dokument, ktorý ich opätovne motivuje a hádam aj vyvoláva zadosťučinenie, že o ozbrojené sily a obranu štátu sa kompetentní predstavitelia štátu začnú komplexne a zo znalosťou vecí zaujímať a podporovať.

     Možno pozitívne konštatovať, že obsah Bielej knihy o obrane SR zahŕňa všetky kľúčové atribúty o stave obrany a ozbrojených síl v minulosti a súčasnosti, ale najmä plánovanú realizáciu obrany a transformáciu ozbrojených síl pre budúcnosť.

     Treba oceniť, že súčasný stav obrany SR a ozbrojených síl je pravdivo a vecne popísaný aj s poukázaním na všetky hlavné oblasti nenaplnenia kľúčových cieľov transformácie OS SR, ale aj na chyby, ktoré sú spojené aj s nízkou úrovňou politického manažovania obrany a súvisiacej bezpečnosti štátu v minulosti.

     Najdôležitejšou časťou Bielej knihy je zladenie vecných, organizačných a zdrojových zámerov a plánov, cestou ich konkrétnosti a vzájomnej prepojenosti v rámci budúceho bezpečnostného prostredia, budúceho obranného úsilia a riadenia obrany s aplikáciou do dlhodobej komplexnej projekcii rozvoja ozbrojených síl vo všetkých ich kľúčových oblastiach s dominanciou vyzbrojovania a ľudských zdrojov.

     Je potrebné tiež oceniť zámer v oblasti podpory obrany štátu, bez ktorej realizácie sa nedajú včas, kvalitne a komplexne zabezpečiť národné úlohy, ale aj naše zahraničné záväzky a na ktorej sa podieľajú viaceré ústredné orgány štátnej správy za príslušnej koordinácie ministerstvom obrany.

    Za relevantnú zmienku stojí aj oceniť konkrétne spracovanie oblastí na zameranie komunikačnej politiky obrany štátu a rozvoj vzťahov s verejnosťou, ktorá potrebujú dynamizovať s používaním argumentov a informácií zrozumiteľných pre čo najširšiu verejnosť štátu, najmä ak boli už dlhodobejšie deklarované veci obrany, akoby sa nás priamo nedotýkali a všetko bude riešené v rámci kolektívnej obrany vyplývajúcej z členstva SR v NATO. Akoby sme zabudli, že aj článok 3 Zmluvy Severoatlantickej aliancie písomne upozorňuje či požaduje, že pre účinnejšie dosiahnutie cieľov tejto Zmluvy, budú zmluvné strany jednotlivo a spoločne, stálou a účinnou svojpomocou a vzájomnou výpomocou udržiavať a rozvíjať svoju individuálnu a kolektívnu schopnosť odolávať ozbrojenému útoku.

     Niet pochýb, že v kontexte Bielej knihy o obrane SR, po jej schválení bude pred vojenskými, ale aj civilnými plánovačmi celý rad koordinovanej a výkonnej exaktnej práce na realizáciu najmä dlhodobej projekcie rozvoja OS SR s najväčším záťažou v jej 2. fáze a zatiaľ bez garancie jej relevantného finančného krytia.

     Ako najväčšie riziko vidím politické rozhodnutia pre relevantné vyčleňovanie finančných zdrojov, ktoré sa od nášho vstupu do NATO (aj EÚ) ani raz nepodarilo realizovať, hoci sa vtedajšie vládne garnitúry k tomu partnerom v NATO zaviazali. Dokonca sme v posledných rokoch klesli medzi posledných 5-6 členských krajín NATO.

     Je potrebné si tiež pripomenúť, že strategických a koncepčných, ale aj vykonávacích dokumentov pre oblasť obrany bolo za posledných 13 – 15 rokov spracovaných niekoľko a žiadne sa nepodarilo doviesť do štandardnej realizačnej úrovne. Dokonca ani každoročné Komplexné hodnotenia obrany, ktoré vecne upozorňovali kompetentné politické a štátne orgány SR o nerealizácii relevantných úloh podľa schválených dokumentov v ozbrojených silách, ktoré ostali len zdrapom papiera. Takže viera pre realizáciu tejto Bielej knihy o obrane SR nemusí mať silnú oporu ani vo vojakoch a ani v civilných zamestnancoch rezortu obrany.

     V prípade nepodporenia Bielej knihy o obrane SR celým spektrom relevantných politických strán a štátnych orgánov bude potrebné realizovať heslo „za málo peňazí aj málo muziky“ a bude treba pripraviť redukciu 252 úloh, následne odpovedajúcu reorganizáciu OS SR a vysvetlenie občanom a našim partnerov v NATO, napokon aj v EÚ.

« späť