generál v.v. Ing. Ľubomír BULÍK, CSc.

január 2006

Získaním členstva v Severoatlantickej aliancii a v Európskej únii sa podstatne zmenilo geopolitické postavenie Slovenskej republiky. Po roku trvania novej bezpečnostnej a politickej situácie sa v našej vlasti vytvorili priaznivé podmienky na riešenie mnohých politických, ekonomických a sociálnych otázok. Pokračovanie v pozitívnom vývoji si však z hľadiska celospoločenských záujmov zákonite vyžaduje aj vytvorenie zodpovedajúcich východísk pre zmysluplnú a efektívnu transformáciu ozbrojených síl Slovenskej republiky. Moderné ozbrojené sily 21. storočia už totiž nie sú charakterizované robustnými statickými štruktúrami, ale spôsobilosťou účinne kooperovať v mnohonárodných operáciách a pružne odpovedať na novodobé bezpečnostné výzvy. Každá skutočná zmena sa však najprv začína zmenou v myslení. Bez transformovania ľudí nemožno transformovať inštitúciu. Prioritou reformy v ozbrojených silách sa preto stáva menej početný, ale o to kvalitnejší personál.

            Ozbrojené sily Slovenskej republiky (OS SR) žijú procesom zmien v oblasti vojenského personálu už viac ako tri roky. Za toto obdobie došlo k výraznej transformácii vojenského personálu a k zmene jeho hodnostnej štruktúry. Inštitút povinnej služby nedokázal kvôli dĺžke tejto služby, ako aj  z dôvodu jej povinného charakteru, zabezpečiť dosiahnutie potrebnej kvality v novom zmenenom bezpečnostnom prostredí. Ukazuje sa, že širokospektrálnemu použitiu vojakov (od vojenských ohrození, cez plnenie úloh mierových misií až po podporné činnosti v rámci živelných katastrof) prakticky bez teritoriálneho obmedzenia podstatne lepšie vyhovujú profesionálni vojaci. Služba reprezentovaná vojakmi povinnej služby preto postupne končí, alebo bude pozastavená.

Tento trend si vynucuje aj zásadnú zmenu prístupu k výcviku profesionálnych vojakov. Strategickým cieľom smerovania ozbrojených síl SR je vybudovanie relatívne malých ale vysoko kvalitných, primerane vyzbrojených a veľmi dobre vycvičených síl, schopných integrovať sa do kolektívnych obranných mechanizmov NATO a EÚ.

Rozhodujúcim bojovým prvkom ozbrojených síl je veľmi dobre vycvičený personál. Intenzívny, realistický, súčinnostný a mnohonárodný výcvik zameraný na plnenie stanovených bojových poslaní predstavuje základ rozvoja mobilných profesionálnych síl.

Preto jedným z rozhodujúcich cieľov komplexnej reformy OS SR je vytvorenie takej koncepcie výcviku, ktorá zabezpečí zvýšenie bojovej a operačnej pripravenosti ozbrojených síl na základe štandardizovaného a efektívneho výcviku, pri súčasnom rešpektovaní pridelených zdrojov. Charakteristickou črtou novej koncepcie výcviku je centralizované vykonávanie vstupného výcviku budúcich profesionálnych vojakov, oddelene od prípravy bojových jednotiek. Súčasťou tejto koncepcie bolo i vytvorenie veliteľstva výcviku ako taktického stupňa velenia v rámci Veliteľstva síl výcviku a podpory OS SR. Jeho základným poslaním je organizovať, zabezpečovať a riadiť vstupný výcvik budúcich profesionálnych vojakov, kariérnu prípravu profesionálnych poddôstojníkov a využívanie výcvikových priestorov.

Z hľadiska zdrojov bude dôraz kladený na rozvoj uceleného plánu riadenia výcviku OS SR podľa vypracovaného štandardu, ktorý zabezpečí individuálny aj kolektívny výcvik a dobré vedenie výcvik lídrov. Výcvikové úlohy budú prevzaté z celého spektra bojových a nebojových operácií podľa poslania, ktoré majú OS SR plniť. V najbližších rokoch priority financovania budú okrem iného zamerané na zlepšenie kvality a intenzity výcviku jednotlivcov a jednotiek a zvýšenie celkovej úrovne vycvičenosti.

Nový systém riadenia výcviku OS SR

V nadväznosti na nové poslania a požiadavky na moderné OS SR bol v roku 2003 vypracovaný nový systém riadenia výcviku jednotiek (SPJ-3-3 – Vycv), z ktorého vyplývajú tieto najpodstatnejšie zmeny:

·         nové postavenie veliteľa jednotky,

·         využívanie zoznamu rozhodujúcich úloh výcviku jednotky, ktorý vychádza z poslaní jednotky,

·         používanie schválených úloh , podmienok a štandardov výcviku,

·         realizácia požiadavky „cvič, ako budeš bojovať“,

·         zavedenie opakujúcich sa cyklov výcviku počas jednoročného výcvikového cyklu (cyklus intenzívneho výcviku, udržiavacieho výcviku a cyklus plnenia podporných úloh),

·         vyhodnocovanie výcviku namiesto kontrol výcviku, zdrojové zabezpečenie intenzity výcviku podľa zaradenia jednotiek do síl pripravenosti (stupňov pripravenosti),

·         modernizácia výcvikových zariadení a technológií s dôrazom na zavádzanie simulácií do výcviku.

Nová výcviková stratégia OS SR

Výcvik jednotiek bude nevyhnutné vykonávať do stupňa prápor (oddiel) a za jeho nedeliteľnú súčasť považovať aj výcvik veliteľov a štábov práporov a brigád. Výcvik jednotiek úrovne práporu bude mať charakter spoločného výcviku spolu s jednotkami bojovej a logistickej podpory a s podporou letectva. Výcvik bude realizovaný aj podľa zaradenia síl do kategórie vyššej pripravenosti a nižšej pripravenosti. Jednotky síl vyššej pripravenosti budeme vyvádzať do výcvikového priestoru tri krát, z toho dva krát v prápornej skupine a jednotky síl nižšej pripravenosti dva krát, z toho jeden krát v prápornej skupine v cykloch intenzívneho výcviku na dobu tri týždne k poľným cvičeniam rôt a práporov do VVP Lešť ako hlavného výcvikového priestoru OS SR. Obsahom 6 týždňového cyklu intenzívneho výcviku bude všestranná príprava na vyvedenie, presun do VVP, ubytovanie, vykonanie výcviku, presun do posádky, ošetrenie techniky a materiálu po vyvedení.

Vykonávanie výcviku v jednom cykle intenzívneho výcviku (v silách nižšej pripravenosti) a v troch cykloch udržiavacieho výcviku, čo obsahuje výcvik jednotlivca, družstva (posádky), čaty s dôrazom na streľby z lafetovaných a ručných zbraní sa predpokladá vo VVP Turecký Vrch, VVP Kamenica nad Cirochou a na posádkových strelniciach a cvičiskách. Pre ostré streľby letectva na pozemné ciele a bombardovanie budú využívané VVP Kuchyňa a VVP Kamenica nad Cirochou, ktoré majú na tento účel vybudované letecké strelnice.

Plánujeme, že výcvik mechanizovaných práporov a prápornej skupiny formou súperiacich cvičení v Spoločnom bojovom výcvikovom centre Lešť (SBVC) s využitím prostriedkov živej simulácie budeme považovať za hlavnú prioritu budúceho využívania VVP Lešť, čo si postupne vyžiada obmedzenie výcviku ostatných zložiek OS SR v tomto výcvikovom priestore.         

Výcviková koncepcia SBVC bude využívať bojový operačný systém (BOS), ktorý obsahuje 6 hlavných prvkov vojenských operácií (viesť manéver, cvičiť velenie a riadenie, rozvinúť spravodajstvo, zasadiť palebnú podporu, viesť bojové zabezpečenie a udržiavanie, poskytovať ochranu síl)

 a bude spočívať:

•          v poskytovaní moderných výcvikových zariadení a vysoko profesionálnych „výcvikárov“ pre bojové jednotky a jednotky bojovej podpory OS SR za účelom realizácie cvičení, ktoré obsahujú manéver jednotiek spojený s ostrou streľbou, počas manévru jednej jednotky proti druhej v scenári „sila-proti-sile“, ktorý bude podporovaný pokročilými výcvikovými technológiami na riadenie a zaznamenávanie výsledkov takýchto „bojov“.

•          Primárne zameranie: 3-týždňové rotácie „Bojovník“ pre výcvik bojových práporov a brigád. Všetky zariadenia a podporné jednotky SBVC budú vyhradené pre plánovanie, koordináciu a vedenie týchto rotácií.

•          Sekundárne zameranie: Naplánované cvičenia konštruktívnej simulácie (CAX) pre štáby práporov, brigád a zložky síl/SOZ v simulačnom centre SBVC. V prípade potreby je možné, aby cvičenia konštruktívnej simulácie (CAX) boli súčasťou plánovanej rotácie „Bojovník“ alebo ako samostatne naplánované cvičenia. Iba simulačné centrum a jeho podporný štáb budú vyhradení na ich podporu.

•          Terciárne zameranie: Výcvikové zariadenia v SBVC budú sprístupnené pre použitie všetkým jednotkám/školám, ak nie je naplánovaná rotácia „Bojovník“ alebo CAX.

Poslaním spoločného bojového výcvikového centra bude poskytovať intenzívny, realistický výcvik kombinovaných zbraní (vševojskový) a spoločný výcvik, zameraný na úroveň práporných skupín a brigád, ktoré budú asistovať veliteľom pri rozvoji vycvičených, kompetentných vodcov a vojakov v príprave jednotiek na úspech na modernom bojisku. Ide o rozpracovaný projekt, ktorý je jednou z priorít reformy OS SR.

Profil nového profesionálneho vojaka OS SR

Vojak po vstupnom základnom výcviku musí byť schopný žiť podľa pravidiel a princípov OS SR, definovať základné hodnoty a riadiť sa podľa nich. Zároveň musí rešpektovať zákony, hodnoty, históriu a príslušnosť  k Slovenskej republike, základné demokratické a všeľudské hodnoty spoločnosti, štátne inštitúcie Slovenskej republiky, svojich nadriadených, profesionálnych vojakov s vyššou hodnosťou, druhov v zbrani i seba samého. K tomuto musí zvládnuť činnosť vojaka v boji i mimo neho a všeobecné povinnosti vojaka potrebné na plnenie úloh v OS SR. Samozrejmé je zvládnutie bojového použitia a manipulácie s osobnou zbraňou, spôsobu poskytnutia prvej pomoci vyradeným z boja, spôsoby svojpomoci a ďalšie základné poznatky nevyhnutné pre bojové nasadenie. Vojak musí byť pripravený znášať fyzickú náročnosť vojenského výcviku a v tom sa zdokonaľovať, rozvíjať svoju psychickú odolnosť zameranú na prekonávanie prekážok, ktoré vyplývajú zo života a služby v OS SR.

Nová koncepcia výcviku profesionálnych vojakov OS SR

Regrutovaní vojaci, ktorí prejavia záujem o službu v Ozbrojených silách Slovenskej republiky, vykonajú v Základnej výcvikovej škole Martin (ZVŠ) tzv. vstupný základný výcvik v trvaní 9 týždňov, t.j. spolu 498 hodín výcviku. Výcvik je vykonávaný v pracovných dňoch v trvaní 10 hodín a v sobotu formou tzv. opakovaného výcviku v trvaní 6 hodín. Vstupný základný výcvik je rozdelený do 3 fáz: ADAPTÁCIA, STRELEC, TAKTIK. Vstupný základný výcvik končí úspešným splnením všetkých predpísaných fáz a úspešným splnením priebežného testovania prebranej problematiky. Najväčšiu časť výcviku tvorí praktický výcvik (59 %), ďalej nasleduje teoretický výcvik (22 %), testovanie (11 %) a príprava na výcvik (8 %).

Vstupný základný výcvik vytvára predpoklady na podstatné zvýšenie kvality vycvičenosti regrutovaných profesionálnych vojakov, a to predovšetkým v streleckej, poradovej a taktickej príprave.         

Vstupný odborný výcvik je vykonávaný, v závislosti na požadovanej odbornosti a špecializácii profesionálneho vojaka, v rozsahu od 6 do 14 týždňov. Dĺžka výcviku je adekvátna požadovanému rozsahu teoretických vedomostí, praktických skúseností a nutnosti získania odbornej spôsobilosti na prácu s vyhradenými technickými zariadeniami alebo so špeciálnou technikou. Výcvik je vykonávaný v pracovných dňoch v trvaní 8 hodín a v sobotu formou tzv. opakovaného výcviku  v trvaní 6 hodín. Vstupný odborný výcvik je rozdelený do jednotlivých fáz (modulov výcviku) tak, aby bola zachovaná zásada postupnosti výcviku, zvyšovania jeho náročnosti a komplexnosti. Najväčšiu časť výcviku tvorí praktický výcvik (od 59 % do 73,4 %), ďalej teoretický výcvik (od 22 % do 26,3 %),  testovanie (10 %)  a príprava na výcvik (8 %). V 6 až 14-tich týždňoch vstupného odborného výcviku frekventanti absolvujú spoločnú časť a odbornú časť, v ktorej je zahrnutá problematika potrebná na splnenie profilu frekventanta odbornej výcvikovej školy (OVŠ).

Rozhodujúca časť prípravy frekventantov bude vykonávaná v príslušnej OVŠ. Ak frekventant ktorejkoľvek OVŠ musí na naplnenie profilu svojej odbornosti získať spôsobilosť na vedenie kolesovej alebo pásovej techniky, prípadne iných špecializovaných kurzov odchádza v rámci vstupného odborného výcviku do OVŠ Pozemného vojska v Martine (OVŠ PV). Obdobne, na získanie odbornej spôsobilosti na prácu s elektrickými zariadeniami alebo s elektrocentrálami odchádzajú frekventanti na nevyhnutnú dobu na výcvik do Odbornej výcvikovej školy protivzdušnej obrany, komunikačných a informačných systémov a elektronického prieskumu Mokraď (OVŠ PVO, KIS, EPs) na získanie odbornej spôsobilosti na prácu s tlakovými zariadeniami do OVŠ Let Košice.

Frekventanti OVŠ PV vysoko špecifických odborností odchádzajú v priebehu výcviku na dobu 5 týždňov do výcvikových zariadení OS SR mimo pôsobnosť Veliteľstva síl výcviku a podpory. (Odbornosť „vojenská polícia“ do Výcvikového strediska Vojenskej polície Liptovský Mikuláš, zdravotnícke odbornosti do Vojenského zdravotníckeho ústavu Liptovský Mikuláš, odbornosť „kynológ“ na 8 alebo 10 týždňov do Vojenského výcvikového kynologického strediska Hronsek, odbornosti „hudobník“ a „príslušník čestnej stráže“ k útvarom v podriadenosti Veliteľstva posádky Bratislava). Frekventanti OVŠ odborností, prípravu ktorých z dôvodu vysokých finančných nákladov alebo malého počtu funkcií v OS SR nie je efektívne vykonávať v niektorej z OVŠ, odchádzajú na vykonanie vstupného odborného výcviku do špecializovaných civilných zariadení, ktoré sú na jeho vykonávanie akreditované, (Napr. výcvik odborností „špecialista proviantu a zásobovania“ alebo „špecialista – záchranár“). Absolvent ZVŠ po úspešnom absolvovaní vstupného základného výcviku v ZVŠ (organizujú sa 4 cykly za rok) prechádza do podriadenosti útvaru kde je zaradený na funkciu. Ďalej je veliteľom útvaru vysielaný na vstupný odborný výcvik do jednej z troch OVŠ podľa špecializácie a druhu odbornosti. V priebehu roka sa uskutočňujú 4 cykly u OVŠ PV Martin, 3 cykly u OVŠ PVO, KIS a EPs Mokraď a 3 cykly u OVŠ letectva Košice.

Odborný výcvik

            Vojak po vstupnom odbornom výcviku vo svojej odbornosti musí poznať základné pojmy používané v rámci odbornosti a špecializácie, ktoré sú nevyhnutné na výkon funkcie (v súlade s príslušnou názvoslovnou normou), základné takticko – technické údaje a zloženie hlavných druhov techniky, výzbroje a materiálu, zásady bezpečnosti počas výcviku, základy taktiky malých jednotiek a v neposlednom rade zásady ochrany životného prostredia, činnosť. K tomu musí zvládnuť streľbu zo zbraní, ktorými je vyzbrojená malá jednotka, obsluhu pridelených prostriedkov, materiálu, techniky a spojovacích prostriedkov, povinnosti príslušníka malej jednotky (na najnižšej funkcii) počas obsluhy a používania techniky výzbroje a materiálu, základné opatrenia na ochranu osôb, techniky a materiálu proti účinkom zbraní hromadného ničenia, obsluhu pridelených zbraní, techniky a materiálu, ako aj plnenie ďalších odborných úloh v podmienkach rádioaktívnej, chemickej a biologickej kontaminácie, základy obsluhy a vedenia hlavných druhov techniky a dopravných prostriedkov po komunikáciách a v teréne (len držitelia vodičského oprávnenia).

            Frekventanti odborných výcvikových škôl, po vykonaní praxe vo vojskách a v závislosti na kariérnom postupe, počnúc rokom 2006 absolvujú špecializované odborné kurzy v odbornosti a špecializácii, ktoré budú organizované v príslušnej odbornej výcvikovej škole s cieľom získať oprávnenie na obsluhu potrebných technických zariadení a špeciálnej techniky. Profesionálni poddôstojníci absolvujú odbornú časť kariérnej prípravy, ktorá bude organizovaná v príslušnej odbornej výcvikovej škole (2. fáza výcviku E – 6 a E – 7). Z dôvodu požiadaviek a potrieb OS SR už v roku 2005 budú organizované niektoré kurzy ktoré boli zaradené do ďalšieho odborného výcviku.

Stručný popis nových výcvikových zariadení OS SR

Základná výcviková škola (ZVŠ) Martin vznikla 1. júla 2004 na základoch zrušenej 1. Výcvikovej základne vojakov základnej služby Bratislava. Poslaním ZVŠ je počas vstupného základného výcviku naučiť vojakov základným vojenským činnostiam a zručnostiam, ktoré im vytvoria základ na riešenie lokálnych úloh v operačnom prostredí. Vstupný základný výcvik je vykonávaný od 1. októbra 2004, vždy v rozsahu 9 týždňov (spolu 498 hodín výcviku). ZVŠ je schopná v každom výcvikovom roku organizovať pri súčasnej naplnenosti inštruktormi až 5 výcvikových cyklov, vždy po 360 žiakov.  

Odborná výcviková škola pozemného vojska (OVŠ PV) vznikla 1. októbra 2004 na báze zrušenej Výcvikovej základne mechanizovaných a tankových vojsk, prieskumu a domobrany Martin. Jej poslaním je vykonávanie vstupného odborného výcviku regrutovaných profesionálnych vojakov s cieľom vybaviť ich  základnými odbornými znalosťami a zručnosťami, ktoré im umožnia vykonávať najnižšie odborné funkcie v jednotkách pozemného vojska. Vstupný odborný výcvik je vykonávaný v 13 odbornostiach a 26 špecializáciách. OVŠ PV zároveň zabezpečuje výcvik vodičov kolesovej a pásovej techniky pre všetky odborné výcvikové školy. Vstupný odborný výcvik je vykonávaný od januára 2005, vždy v rozsahu 6 až 9 týždňov (spolu 408 hodín výcviku). OVŠ PV je schopná v každom výcvikovom roku  organizovať až 5 výcvikových cyklov, vždy po 270 frekventantov.  

Odborná výcviková škola protivzdušnej obrany, komunikačných a informačných systémov a elektronického prieskumu (OVŠ PVO, KIS a EPs) vznikla 1. októbra 2004. Jej poslaním je vykonávanie vstupného odborného výcviku a ďalšieho odborného výcviku regrutovaných profesionálnych vojakov s cieľom poskytnúť im odborný výcvik v 4 odbornostiach a 12 špecializáciách. Táto OVŠ zároveň zabezpečuje získanie odbornej spôsobilosti na prácu s elektrickými zariadeniami a s elektrocentrálami pre všetky útvary a zariadenia OS SR. Vstupný odborný výcvik je vykonávaný od januára 2005 formou odborných a špecializovaných kurzov, vždy v rozsahu do 14 týždňov (spolu 638 hodín výcviku). V každom výcvikovom roku môžu byť organizované 3 výcvikové cykly, s maximálnym počtom 57 frekventantov.

Odborná výcviková škola letectva (OVŠ L) vznikla 1.októbra 2004 s využitím odborne pripraveného personálu a učebno – výcvikovej základne zrušenej Vojenskej strednej školy letectva  Košice. Poslaním tejto školy je vykonávanie vstupného odborného výcviku a ďalšieho odborného výcviku regrutovaných profesionálnych vojakov s cieľom poskytnúť im odborný výcvik v 3 odbornostiach a 17 špecializáciách. Počas vstupného odborného výcviku sa profesionálni vojaci pripravia na výkon základných odborných funkcií pozemného personálu na leteckých základniach vojenského letectva OS SR. OVŠ zároveň zabezpečuje získanie odbornej spôsobilosti na prácu s tlakovými nádobami pre všetky odborné výcvikové školy. V ďalšom odbornom výcviku škola umožní profesionálnym poddôstojníkom získanie ďalších odborných znalostí, zručností a oprávnení na zabezpečovanie prevádzky, vykonávanie údržby a opráv leteckej techniky. Vstupný odborný výcvik je vykonávaný od januára 2005, vždy v rozsahu 14 týždňov (spolu 638 hodín výcviku). V každom výcvikovom roku môžu byť organizované 3 výcvikové cykly, s maximálnym počtom 32 frekventantov. 

Poddôstojnícka akadémia (PA) vznikla 1. januára 2003 ako vzdelávacia inštitúcia určená pre poddôstojníkov a vojakov, ktorí začínajú poddôstojnícku kariéru v Martine. Poslaním PA je príprava profesionálnych poddôstojníkov v líderských kurzoch. Spoluprácou s príslušníkmi BMATT CEE Vyškov na Morave a inými medzinárodnými inštitúciami na jednotlivých kurzov je zabezpečovaná úroveň prípravy poddôstojníkov OS SR v súlade s požiadavkami štandardizačných dohôd NATO. V akadémii sú od výcvikového roka 2003 postupne vykonávané poddôstojnícke („líderské“) kurzy pre jednotlivé stupne velenia (od roku 2003 vstupný poddôstojnícky kurz E-5, od roku 2004 zdokonaľovací poddôstojnícky kurz E-6 a od roku 2005 vyšší poddôstojnícky kurz E-7). Vo výcvikovom roku 2005 je zároveň pripravovaný funkčný kurz štábnych poddôstojníkov z úrovne E-6 až E-9.

Poslanie a úlohy ZVŠ, OVŠ a PA, ktoré tieto inštitúcie v súčasnosti plnia nie sú nemenné. Predovšetkým obsah a spôsob vykonávania vstupného odborného výcviku v OVŠ bude predmetom priebežného prehodnocovania a spresňovania, v závislosti od získaných skúseností, ale aj aktuálnych potrieb a možností jednotlivých zložiek OS SR.

Podstatou nového profesionálneho prostredia v OS SR bude nová kvalita profesionálnych vojakov a kvalitný výcvik je jednou z rozhodujúcich súčasti tohto nikdy nekončiaceho procesu.

Nové trendy vo výcviku OS SR sú teda predstavené. Z hľadiska štruktúr sa nepredpokladajú budovať ďalšie prvky, skôr racionalizovať procesy už vytvorených inštitúcií a efektívne ich využívať. Najpodstatnejšou súčasťou novej koncepcie výcviku je a v perspektíve minimálne 5 rokov bude:

·       vybudovanie Spoločného bojového výcvikového centrá Lešť, ktoré bude centrálnym výcvikovým zariadením OS SR a bude zabezpečovať živý inštrumentovaný manévrovací výcvik jednotiek s bojovou streľbou, výcvik jednotiek v zastavanom priestore, konštruktívnu simuláciu pre výcvik prápor, brigád a veliteľov a štábov týchto stupňov,

·       dobudovanie Vojenského výcvikového priestoru Turecky Vrch a Kamenica nad Cirochou, čím dôjde k odľahčeniu VVP Lešť. Pričom Turecký Vrch by mal byť postupne budovaný na zvládnutie celého rozsahu úloh Základnej výcvikovej školy a rovnako ako Kamenica nad Cirochou zabezpečovali komplexný výcvik do stupňa čata pre útvary dislokované v ich blízkosti.

Pevnou súčasťou moderného výcviku založeného na využívaní simulácií a komunikačných a informačných technológiách sú i doktríny, predpisy a iné manuály. Tieto bude nutné v najbližšom období vypracovať a nastaviť tak cestu k dosahovaniu požadovaných štandardov potrebných na obranu záujmov štátu ako aj na certifikáciu jednotiek a útvarov OS SR pre prípad ich zapojovania do medzinárodných bojových zoskupení v súlade s našimi záväzkami v rámci NATO a EÚ.

« späť