Základné informácie

Vojenský historický časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo vychádza od roku 1997. Má odborný charakter. Jeho hlavným poslaním je formovať a prehlbovať historické a národné povedomie vo výchovnom a pedagogickom procese v rámci ozbrojených síl, ako aj v celospoločenskom kontexte. Sleduje aj širšie vojensko-politické zahraničné súvislosti v minulosti. Časopis je štruktúrovaný na rozsiahlejšie originálne štúdie – vybavené poznámkovým aparátom – venované dejinám od najstarších čias až po súčasnosť. Dokumenty a materiály zahŕňajú materiálové štúdie, ako aj odborne spracované prepisy archívnych prameňov slovenskej, prípadne zahraničnej proveniencie v slovenskom preklade. Časopis sporadicky približuje významnú osobnosť vojenských dejín v rubrike Personálie. Recenzie sú zamerané na analýzu najnovšej slovenskej a zahraničnej historiografickej produkcie.

Jednotlivé čísla časopisu si môžete prečítať na stránke VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ÚSTAVU >>

« späť