* 06.01.1946
† 20.02.2019

Po skončení Jedenásťročnej strednej školy s maturitou v Hurbanove nastúpil v októbri 1963 do školskej jednotky v 6. motostreleckom pluku v Uherskom Hradišti, kde začal vykonávať aj vojenskú základnú službu.

V septembri 1964 sa stal poslucháčom motostreleckého smeru Vyššieho vojenského učilišťa hrdinu ZSSR kpt. O. Jaroša vo Vyškove na Morave, ktoré skončil 31.8. 1967 v hodnosti poručíka.

Od septembra 1967 do septembra 1968 velil poriadkovej a strážnej čate prevádzkovej roty veliteľstva 2. motostreleckej divízie v Sušiciach a potom vykonával funkciu veliteľa motostreleckej roty v 10. motostreleckom pluku v Janoviciach nad Úhlavou.

Dňom 23.10. 1969 bol premiestnený k 8. motostreleckému pluku v Bratislave.

Po dvojročnom pôsobení vo funkcii veliteľa motostreleckej roty bol v hodnosti nadporučíka, do ktorej ho povýšili 1.10. 1970, na začiatku októbra 1971 ustanovený do funkcie náčelníka štábu motostreleckého práporu.

V čase od septembra 1972 do júla 1974 absolvoval interné štúdium na Vojenskej akadémii A. Zápotockého v Brne, študijný odbor veliteľsko-štábny, vševojskový. Následne ho ustanovili do funkcie náčelníka štábu 15. tankového pluku v Martine a k 1.10. 1975 povýšili na kapitána.

Od augusta 1976 vykonával funkciu staršieho dôstojníka oddelenia operačnej a bojovej prípravy veliteľstva 13. tankovej divízie v Topoľčanoch a od 22.8. 1977 funkciu náčelníka tohto oddelenia.

V októbri 1979 bol povýšený na majora. V roku 1980 absolvoval na VAAZ v Brne interný dvojmesačný Vyšší akademický kurz, veliteľsko-štábny, vševojskový, a od 28.2. 1982 do 10.7. 1983 interné postgraduálne štúdium veliteľsko-štábneho odboru, so špecializáciou vševojskovou, operačnou. K 1.10 1983 bol povýšený na podplukovníka.

Na začiatku novembra 1983 bol ustanovený do funkcie náčelníka štábu 13. tankovej divízie v Topoľčanoch. Od 31.10. 1984 vykonával funkciu náčelníka operačného oddelenia – zástupcu náčelníka štábu veliteľstva Východného vojenského okruhu (VVO) v Trenčíne a dňom 7.10. 1987 prevzal funkciu náčelníka organizačného a mobilizačného oddelenia – zástupca náčelníka štábu VVO. K 1.10. 1988 ho povýšili do hodnosti plukovníka a 1.1. 1991 vymenovali za člena Vojenskej rady VVO. Dňom 1.1. 1992 bol poverený dočasným výkonom funkcie zástupcu náčelníka štábu novovytvoreného Vojenského veliteľstva Východ a 30.9. 1992 bol do tejto funkcie aj ustanovený.

Od 1.1. 1993 pokračoval v služobnom pomere vojaka z povolania v Armáde Slovenskej republiky (ASR) a to vo funkcii zástupcu náčelníka Hlavného štábu veliteľstva ASR. Dňom 1.9. 1994 bol vymenovaný za zástupcu náčelníka Štábu pre operačné plánovanie Generálneho štábu ASR.

V rokoch 1996 – 1998 absolvoval diaľkový kurz nemeckého jazyka pri sekcii zahraničných vzťahov MO SR v Bratislave.

Zmenou zákonných ustanovení o službe príslušníkov ASR sa od 1.1.1998 stal profesionálnym vojakom v stálom služobnom pomere a 20.8. 1998 bol vymenovaný do hodnosti generálmajora.

Od 1.5. 1999 vykonával funkciu náčelníka štábu operačného plánovania GŠ ASR a od 1.1. 2000 funkciu náčelníka štábu operačnej a bojovej prípravy Veliteľstva pozemných vojsk GŠ MO SR.

Dňom 1.10. 2000 bol poverený výkonom funkcie náčelníka štábu Veliteľstva pozemných síl Ozbrojených síl SR.

Na konci septembra 2002 bol z uvedenej funkcie odvolaný. V súvislosti so zavedením novej stupnice generálskych hodností v OS SR ho prezident Slovenskej republiky 5.12. 2002 povýšil na generálmajora ako druhej generálskej hodnosti.

Dňom 31.12. 2002 bol pre reorganizačné zmeny v OS SR a po splnení podmienok nároku na starobný dôchodok, prepustený zo služobného pomeru profesionálneho vojaka

Generálmajor Ing. Gašpar Hozman je ženatý, má dve dcéry a žije v Trenčíne.

Je zakladajúcim členom Klubu generálov Slovenskej republiky od 27. apríla 2006.

 

V rokoch 2008 až 2010 bol členom Rady Klubu generálov SR.

 

Vyznamenania


Za službu vlasti – 1975, Za zásluhy o obranu vlasti – 1978, Za upevňovanie priateľstva v zbrani II. st. – 1984, Za ukreplenie bojevogo sodružestva – 1985 (sov), Za zásluhy o výstavbu – 1989, Za zásluhy o československú ľudovú armádu I. st. – 1992, Pamätná medaila ministra obrany SR I. st. – 1998, Čestný odznak Armády SR III. tr. – 2001, Pamätná medaila ministra obrany SR III. st. – 2002, Pamätná medaila ministra obrany SR k 15. výročiu vzniku ozbrojených síl SR – 2008, Pamätná medaila Hurbanovských dobrovoľníkov – 2009 (KGSR), Pamätná medaila generála Jána Goliána III. st. – 2010 (KGSR), Pamätná medaila generála Jána Goliána III. st. – 2013 (KGSR),

« späť