* 28.08.1945
† 11.12.2020

Ako absolvent jedenásťročnej strednej školy s maturitou v Kráľovskom Chlmci sa od októbra 1962 stal žiakom školskej jednotky pri 6. motostreleckom pluku v Uherskom Hradišti a od septembra 1963 poslucháčom motostreleckého smeru vo Vyššom vojenskom učilišti hrdinu ZSSR kpt. O. Jaroša vo Vyškove na Morave.

Po skončení štúdia bol dňom 1. augusta 1966 prijatý za vojaka z povolania v hodnosti poručíka.

Od septembra 1966 do augusta bol veliteľom čaty a od augusta 1967 veliteľom roty v 57. motostreleckom pluku v Stříbře.

K 1.8. 1970 bol povýšený na nadporučíka a v septembri 1973 prevzal funkciu dôstojníka štábu 57. motostreleckého pluku.

Dňom 10.9. 1974 bol premiestnený k Východnému vojenskému okruhu a následne ustanovený do funkcie zástupcu veliteľa práporu 55. motostreleckého pluku v Trebišove. K 1.8. 1975 ho povýšili na kapitána.

V septembri 1976 bol vyslaný na dvojročné postgraduálne štúdium do Vojenskej akadémie A. Zápotockého v Brne, smer veliteľsko-štábny, odbor vševojskový. Na záver štúdia ho k 15.7. 1978 povýšili na majora.

Od septembra tohto roka vykonával funkciu náčelníka štábu a od októbra 1980 funkciu veliteľa 63. Motostreleckého pluku v Michalovciach.

Dňom 15.11. 1981 bol povýšený na podplukovníka a v novembri 1982 ustanovený do funkcie zástupcu veliteľa 14. Tankovej divízie v Prešove.

V čase od septembra 1984 do júla 1986 absolvoval dvojročné interné štúdium na Vojenskej akadémii Generálneho štábu Ozbrojených síl ZSSR K.J. Vorošilova v Moskve, so špecializáciou veliteľsko-štábnou, operačno-strategickou, a bol zaradený do skupiny dôstojníkov generálneho štábu (gšt.).

K 1.5. 1987 ho povýšili do hodnosti plukovníka gšt. a v októbri tohto roka ustanovili za veliteľa 14. tankovej divízie.

V júli 1990 prevzal funkciu zástupcu veliteľa Východného vojenského okruhu (VVO) pre civilnú obranu v Trenčíne a súčasne bol vymenovaný za člena Vojenskej rady VVO.

K 1.10. 1990 ho prezident ČSFR vymenoval do hodnosti generálmajora. V súvislosti s reorganizáciou čs. armády bol dňom 1.1. 1992 poverený dočasným výkonom funkcie náčelníka civilnej obrany Vojenského veliteľstva Východ (VVV) v Trenčíne a vymenovaný za člena Vojenskej rady VVV.

Po vzniku Armády SR (ASR) k 1.1. 1993 vykonával funkciu náčelníka organizačnej správy hlavného štábu Veliteľstva ASR., od 1.9. 1994 náčelníkom organizačnej správy Generálneho štábu ASR.

Zmenou zákonných ustanovení o službe príslušníkov ASR sa od 1.1. 1998 stal profesionálnym vojakom v stálom služobnom pomere.

K 1.12. 1998 bol odvolaný z doterajšej funkcie a vyčlenený pre plnenie úloh Ministerstva obrany SR a bol vymenovaný ako pridelenec obrany SR v Poľsku až do októbra 2002.

Po splnení nároku na starobný dôchodok ho dňom 31.10. 21002 prepustili zo služobného pomeru profesionálneho vojaka a previedli do zálohy.

V súvislosti so zavedením novej stupnice generálskych hodností v Ozbrojených silách SR ho prezident Slovenskej republiky 5.12. 2002 povýšil na generálmajora v zálohe ako druhej generálskej hodnosti.

Generálmajor Ing. Marián Horský je ženatý a má dve deti. S manželkou Annou žije v Prešove.

Je zakladajúcim členom Klubu generálov Slovenskej republiky od 27. apríla 2006.

Od roku 2004 do roku 2006 bol členom prípravného výboru.

 

Vyznamenania

Za službu vlasti – 1975, Za zásluhy o obranu vlasti – 1980, Za ukreplenije bojevogo sodružestva – 1988, Za zásluhy o československú ľudovú armádu I. st. – 1988, Rad červenej hviezdy – 1989, Pamätná medaila Hurbanovských dobrovoľníkov – 2009 (KGSR), Pamätná medaila generála Jána Goliána I. st. – 2009 (KGSR), Záslužný kríž generála Rudolfa Viesta II. st. – 2013 (KGSR), Pamätná medaila Jana Nálepku-Repkina – 2013 (SZPB),

« späť