* 05.06.1928
† 30.06.2017

ŽIVOTOPIS :

Narodil sa 5.6.1928 v Chtelnici

Po absolvovaní troch tried reálneho gymnázia v Trnave (1940 – 1943) nastúpil štúdium na Štátnej slovenskej vojenskej reálke v Turčianskom Sv. Martine. Po absolvovaní jedného roka štúdia na tejto škole vrátil sa na reálne gymnázium v Trnave, kde dokončil úplné stredoškolské vzdelanie. Potom od začiatku augusta do októbra 1945 pracoval ako stavebný robotník. Od októbra 1945 študoval na Vojenskej akadémii (VA) v Hraniciach na Morave. Po absolvovaní VA bol 17.8.1947 v hodnosti poručíka prijatý za dôstojníka z povolania a ustanovený do funkcie veliteľa delostreleckej batérie 107. delostreleckého pluku v Hlučíne.

Od polovice októbra 1947 pôsobil vo funkcii prvého dôstojníka meračskej batérie 403. delostreleckého oddielu v Příbrame. Z tejto funkcie bol vyslaný do delostreleckého meračského kurzu , ktorý absolvoval od septembra 1948 do februára 1949. Po jeho skončení ďalej pôsobil vo funkcii prvého dôstojníka meračskej batérie 403. delostreleckého oddielu v Brne. Od októbra 1950 vykonával funkciu zástupcu veliteľa vo výberovej škole delostreleckých meračských oddielov vo Vyškove na Morave, v tej istej posádke od februára 1951 v hodnosti nadporučíka (povýšený 25.2.1951) vykonával funkciu veliteľa školskej stotiny Školy na dôstojníkov v zálohe delostreleckých meračských oddielov a náčelníkov topografickej služby. Po povýšení do hodnosti kapitána (7.7.1952) sa v septembri 1952 sa stal poslucháčom Delostreleckej fakulty  Vojenskej technickej akadémie (VTA) A. Zápotockého v Brne, na ktorej študoval do februára 1957. Medzitým bol dňa 7.7.1956 povýšený do hodnosti majora.

Po absolvovaní VTA ho ustanovili do funkcie zástupcu vojenskej správy pre výzbroj a hutnícky materiál vo výrobnom závode  TOS Trečín a v septembri 1958 tam prevzal funkciu staršieho zástupcu vojenskej správy pre protilietadlovú techniku; v tejto funkcii bol 1.9.1961 povýšený do hodnosti podplukovníka. O rok neskoršie, na konca augusta 1962, bol ustanovený do funkcie staršieho dôstojníka skupiny prevádzky, opráv a zásobovania výzbrojou oddelenia delostreleckého vyzbrojovania  na veliteľstve 2. vojenského okruhu v Trenčíne.

V septembri 1963 sa stal náčelníkom skupiny prevádzky, opráv a zásobovania výzbrojou  oddelenia delostreleckého vyzbrojovania. V októbri toho istého roka sa stal poslucháčom preškoľovacieho kurzu vo Výcvikom delostreleckom stredisku v Hraniciach na Morave, ktorý skončil v máji 1964. Od júna 1965 na veliteľstve Východného vojenského okruhu v Trenčíne vykonával funkciu náčelníka skupiny plánovania a odbornej prípravy – zástupcu náčelníka raketového a delostreleckého vyzbrojovania. Od septembra 1965 absolvoval ďalší kurz , tentoraz diaľkové deväťmesačné školenie v kurze mechanizácie a automatizácie velenia a riadenia pri VAAZ v Brne.

V marci 1967 sa jeho novým pôsobiskom stali Strojárske a metalurgické závody n.p. Dubnica nad Váhom, kde zastával funkciu obvodného zástupcu vojenskej správy pre výzbroj, optiku, infraprístroje a hutnícky materiál. Už v októbri 1968 však bol ustanovený za náčelníka oddelenia pozemnej výzbroje a špeciálnych prostriedkov výzbrojnej služby MNO v Prahe. Medzi tým, dňa 1.5.1968 bol povýšený do hodnosti plukovníka.

V novembri 1969 sa stal náčelníkom výzbrojnej služby MNO. V tejto funkcii bol dňa 1.10.1974 vymenovaný do hodnosti generálmajora a na konci roka 1979 absolvoval dvojmesačný Vyšší akademický kurz pri Vojenskej akadémii Generálneho štábu Ozbrojených síl ZSSR K. J. Vorošilova v Moskve.

Po emigrácii dcéry do Talianska bol v marci 1982 premiestnený na post náčelníka Správy vrcholového športu ČSĽA, na ktorom pôsobil do konca januára 1988. Po splnení podmienok na starobný dôchodok bol dňom 31.1.1988 prepustený zo služobného pomeru vojaka z povolania a preložený do zálohy.

Popri služobnej činnosti v rokoch 1969 až 1988 aktívne pôsobil ako člen pléna Čs. futbalového zväzu (ČSFZ) a od februára 1971 do decembra 1973 vo funkcii predsedu ČSFZ. V roku 1992 bol zvolený za poslanca Federálneho zhromaždenia za Stranu demokratickej ľavice, pôsobil v branno – bezpečnostnom výbore a Zvláštnom kontrolnom orgáne Federálneho zhromaždenia pre kontrolu Vojenského obranného spravodajstva.

Od apríla 1993 do decembra 1999 vykonával funkciu technického poradcu ministrov obrany Slovenskej republiky. V roku 1989 sa stal predsedom Klubu vojenských veteránov Zväzu vojakov Slovenskej republiky v Trenčíne a v roku 2006 bol vymenovaný za jeho čestného predsedu.

Žije v Trenčíne.

VYZNAMENANIA :

Za službu vlasti, Za zásluhy o obranu vlasti, Rad červenej hviezdy (1978), sov. Za ukreplenije bojevogo sodružestva (1983), poľ. Odznaka Braterstwa Broni (1985), Pamätná medaila k 50. Výročiu Slovenského národného postania (1994), Pamätná medaila ministra obrany Slovenskej republiky I. st. (1998), Kríž Milana Rastislava Štefánika I. triedy (2000), Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky III. tr. (2005) a ďalšie.

« späť