* 07.11.1925
† 01.09.2018

ŽIVOTOPIS:

Nar.: 7.11.1925 v Dolný Ohaj

 Po skončení štvorročnej meštianskej školy a vyučení za strojníka pracoval v závode Cikta v Nových Zámkoch, odkiaľ v októbri 1947 nastúpil na vojenskú základnú službu do 4. ženijného pluku v Bratislave – Petržalke. Od novembra 1947 do mája 1948 postupne absolvoval poddôstojnícku školu v ženijnom útvare v Komárne a kurz osvetových poddôstojníkov pri veliteľstve 9. pešej divízie v Nitre. Po jeho skončení bol zaradení do funkcie pomocníka osvetového dôstojníka v 4. ženijnom pluku.

V máji 1949 sa stal frekventantom Školy na dôstojníkov pechoty v zálohe, skupina „C“ (osvetoví dôstojníci v zálohe) v Miloviciach. K 1.10.1949 ho vymenovali do hodnosti podporučíka ženijného vojska v základnej službe, pričom týmto dňom súčasne aktivoval za vojaka z povolania podľa paragrafu 37 branného zákona v hodnosti poručíka.

V čase od októbra 1949 do novembra 1950 pôsobil ako politický pracovník na vojenskej škole J. Žižku v Spišskej Novej Vsi. K 1.10.1950 bol povýšený na nadporučíka a následne bol ustanovený do funkcie organizačného inštruktora pre stranícku prácu na politickom oddelení veliteľstva 10. pešej divízie v Košiciach. V čase od februára 1952 do februára 1953 absolvoval Ústrednú politickú školu v Prahe. Dňom 31.2.1952 bol povýšený na kapitána, k 31.3.1953 do hodnosti štábneho kapitána a po jej zrušení bol 22.6.1953 prevedený do hodnosti majora.

Vo februári 1953 prevzal funkciu zástupcu veliteľa pre politické veci – náčelníka politického oddelenia 10. pešej (od novembra 1954 – 10. streleckej a od mája 1955 – 18. streleckej) divízie, ktorú vykonával do októbra 1956. Následne ho vyslali na Vojenskú politickú akadémiu v Prahe., kde počas interného štúdia bol k 1.7.1957 povýšený na podplukovníka. Po skončení štúdia v júli 1959 ho zaradili do funkcie staršieho učiteľa – náčelníka skupiny straníckopolitickej práce a kultúrnej výchovy Vojenskej akadémie A. Zápotockého v Brne. Od novembra 1960 do augusta 1962 vykonával funkciu náčelníka Katedry straníckopolitickej práce VAAZ, popri ktorej absolvoval externé dvojročné postgraduálne štúdium pedagogiky na VPA (od mája 1961 VPA K. Gottwalda) v Prahe.

V auguste 1962 bol vyslaný na štúdium vedeckej ašpirantúry na VPA V.I.Lenina v Moskve, odbor vojenská pedagogika a psychológia. Po obhájení dizertačnej práce v septembri 1965 pôsobil jeden rok ako starší učiteľ pedagogiky na VAAZ v Brne. Od 1.9.1966 tam vykonával funkciu zástupcu náčelníka Katedry pedagogiky a psychológie, pričom takmer súčasne, k 1.10.1966 bol povýšený na plukovníka.

V apríli 1969, v súvislosti so zrušením, VPA KG v Prahe, ho MNO poverilo vybudovaním Vojenskej politickej fakulty VAAZ v Bratislave. Po jej zriadení k 1.9.1969 sa stal zástupcom veliteľa fakulty – prodekanom pre učebnú a výchovnú činnosť. Vo voľbách do zastupiteľských orgánov v novembri 1971, bol zvolený za poslanca Národného výboru mesta Bratislavy. Od novembra 1972, po zrušení Vojenskej politickej fakulty VAAZ a po vytvorení Vojenskej politickej akadémie K. Gottwalda v Bratislave, vykonával funkciu zástupcu náčelníka akadémie pre pedagogickú a vedeckú činnosť, od septembra 1979 pre vedeckú činnosť K 1.10.1978 ho prezident ČSSR vymenoval do hodnosti generálmajora. Po splnení nároku na starobný dôchodok bol k 31.12.1988 prepustený zo služobného pomeru vojaka z povolania a nasledujúcim dňom preložený do zálohy.

V čase svojho pôsobenia na VPA KG od septembra 1979 pre vedeckú činnosť absolvoval viacero študijných pobytov a kurzov. K 4.11.1975 získal vedeckopedagogický titul docent v odbore pedagogika a dekrétom prezidenta republiky  z 28.3.1981 bol v tom istom odbore vymenovaný za profesora.

Je autorom alebo spoluautorom viacerých vysokoškolských skrípt a vedeckých publikácií a autorom veľkého počtu odborných štúdií zameraných najmä na problematiku teórie výchovy a sebavýchovy mladých dôstojníkov.

Žije v Podhájskej.

VYZNAMENANIA:

Za službu vlasti (1955), Za zásluhy o obranu vlasti (1957), Za zásluhy o výstavbu (1969), Pamätná medaila k 30. Výročiu národnooslobodzovacieho boja nášho ľudu a oslobodenia Československa Sovietskou armádou (1975), Za upevňovanie priateľstva v zbrani III. st. (1977), Rad červenej hviezdy (1984), Pamätná medaila k 40. Výročiu oslobodenia Československa Sovietskou armádou (1985), Pamätná medaila 70 let Vooružennych Sil SSSR (1988), Za zásluhy o Československú ľudovú armádu I. st. (1988) a ďalšie.

« späť