* 28.10.1928
† 25.03.2017

ŽIVOTOPIS :

Ako poštový úradník v Trsticiach nastúpil v októbri 1950 vojenskú prezenčnú službu v 25. pešom pluku v Klatovoch. Po skončení základného výcviku ho odoslali do Školy na dôstojníkov v zálohe delostrelectva v Košiciach a po jej absolvovaní ako čatára ašpiranta ustanovili v klatovskom útvare do funkcie veliteľa čaty.

K 31.3.1952 bol prijatý za vojaka z povolania v hodnosti poručíka. V 25. pešom pluku od mája 1953 do októbra 1957, od 26.6.1954 už ako nadporučík, vykonával funkciu veliteľa batérie ľahkých samohybných diel. V roku 1956 absolvoval skúšky z predmetov pechotného učilišťa, 1.7.1957 bol povýšený na kapitána a v októbri 1957 vyslaný do kurzu veliteľov práporov tankového vojska v Tankovom učilišti K. Gottwalda vo Vyškove na Morave, ktorý skončil v júli 1958.

Od augusta 1958 pôsobil vo funkcii veliteľa tankového práporu v 11. motostreleckom pluku v Klatovoch. Popri výkonu tejto funkcie absolvoval jednoročný maturitný kurz pre vojakov z povolania.

Dňom 1.5.1961 ho povýšili do hodnosti majora a v auguste toho roka premiestnili do Martina, kde prevzal funkciu zástupcu náčelníka štábu 10. tankového pluku. Neskôr v októbri 1964, bol ustanovený na zdvojenú funkciu náčelníka štábu pluku.

Od augusta 1962 diaľkovo študoval na Vojenskej akadémii A. Zápotockého v Brne, smer veliteľsko-štábny. Štúdium skončil v máji 1967. Ešte predtým, v júli 1965, bol vymenovaný do funkcie zástupcu veliteľa 5. motostreleckého pluku v Mikulove. K 1.5.1966 ho povýšili na podplukovníka a v roku 1967 mu bol rozkazom ministra národnej obrany priznaný akademický titul inžinier.

Od marca 1969 do decembra 1970 pôsobil vo funkcii veliteľa mikulovského útvaru a následne, od 1.10.1971 už ako plukovník, vo funkcii náčelníka štábu 3. Motostreleckej divízie v Kroměříži. V čase od mája do augusta 1972 absolvoval na VAAZ v Brne prípravnú školu pred štúdiom v zahraničí a v septembri toho roka ho vyslali na interné štúdium do Vojenskej akadémie Generálneho štábu Ozbrojených síl ZSSR K.J.Vorošilova v Moskve. Po jej skončení pôsobil od augusta 1974 ako tzv. stážista na zdvojenej funkcii veliteľa 2. motostreleckej divízie v Sušiciach. V novembri 1974 bol do funkcie veliteľa tohto zväzku riadne ustanovený.

Od decembra 1975 vykonával funkciu náčelníka operačného oddelenia Operačnej správy Generálneho štábu ČSĽA. K 1.10.1977 ho prezident ČSSR vymenoval do hodnosti generálmajora a v novembri toho roka prevzal J. Hrebík funkciu veliteľa 1. Armády Západného vojenského okruhu v Příbrame. Dňom 1.10.1979 bol povýšený na generálporučíka a koncom toho istého roka absolvoval dvojmesačný Vyšší akademický kurz pri VA GŠ OS ZSSR v Moskve. Na začiatku októbra 1981 sa vrátil na GŠ ČSĽA ako zástupca náčelníka operačnej správy.

K 25.10.1982 bol ustanovený do funkcie veliteľa Východného vojenského okruhu v Trenčíne a 1.10.1985 povýšený na generálplukovníka.

Dňom 11.9.1989 bol odvolaný z dovtedajšej funkcie a vymenovaný za 1. Zástupcu náčelníka GŠ ČSĽA. Vo funkcii pôsobil do 31.10.1990. Týmto dňom bol prepustený zo služobného pomeru vojaka z povolania a nasledujúcim dňom preložený do zálohy.

Žije v Trenčíne.

VYZNAMENANIA:

Za službu vlasti (1956), Za zásluhy o obranu vlasti (1962), Rad červenej hviezdy (1970), Pamätná medaila k 30. Výročiu národnooslobodzovacieho boja nášho ľudu a oslobodenia Československa Sovietskou armádou (1975), Rad práce (1975), sov. 60 let Vooružennych Sil SSSR (1978), sov. Za ukreplenije bojevogo sodružestva (1981), Za upevňovanie priateľstva v zbrani I. st. (1983), poľ.Odznaka Braterstwa Broni (1983), bulh. Za ukrepvane bratstvoto po oržije (1985), Za zásluhy o ČSĽA I. st. ((1988), Rad červenej zástavy (1988), sov. 70 let Vooružennych Sil ZSSR (1988), Pamätná medaila ministra obrany Slovenskej republiky (2008) a ďalšie. 

« späť