* 12.04.1923
† 22.12.2016

Ako vojak základnej služby v roku 1944 absolvoval poddôstojnícku školu v Poprade a od augusta toho roku sa s celou jednotkou aktívne zúčastnil Slovenského národného povstania.

Po jeho potlačení sa stal príslušníkom partizánskej skupiny Národný pomstiteľ, ktorá pôsobila v Tríbečských vrchoch. Od mája 1945 naďalej slúžil vo vojenskej jednotke v Poprade.

Roku 1951 ukončil Vojenské automobilové učilište v Nitre a bol vymenovaný do hodnosti poručíka. Následne pôsobil ako veliteľ automobilovej roty v 3. Leteckej technickej divízii v Prahe.

V rokoch 1952 – 1956 absolvoval Vojenskú akadémiu v Prahe, smer veliteľsko-

technický. Počas štúdia bol 8.10. 1952 povýšený do hodnosti kapitána. Potom pôsobil ako veliteľ Výcvikového strediska mladších špecialistov  letectva v Prešove. V rokoch 1957 – 1958 vykonával funkciu náčelníka štábu 46. Leteckej skupiny v Přerove a potom sa stal náčelníkom oddelenia bojovej prípravy tylovo-technických útvarov Veliteľstva letectva a PVOŠ v Prahe.

Od roku 1961 velil 3. leteckej technickej divízii v Čáslavi, kde bol 1.9. 1961 povýšený do hodnosti podplukovníka. V roku 1965 prevzal funkciu zástupcu veliteľa 10. leteckej armády pre tylové a letiskovo-technické zabezpečenie v Hradci Králové, kde bol 1.5. 1966 povýšený do hodnosti plukovníka.

Od roku 1968 pôsobil ako náčelník Správy pohonných hmôt a mazív Ministerstva obrany ČSSR v Prahe. Dňa 1.10. 1971 ho prezident ČSSR vymenoval do hodnosti generálmajora.

V rokoch 1972 – 1976 vykonával funkciu náčelníka kancelárie ministra obrany.

V rokoch 1976 – 1986 zastával funkciu československého zástupcu náčelníka Technického výboru členských štátov Varšavskej zmluvy v Moskve.

Dňom 31.1. 1986 bol prepustený do zálohy.

V rokoch 1989 – 1992 pôsobil ako tajomník okresného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Nitre a v rokoch 1992 – 2001 ako predseda SZPB v Bratislave.

Od roku 2002 bol čestným predsedom SZPB v Bratislave.

Pri príležitosti 50. výročia SNP ho prezident Slovenskej republiky 25.8. 1994 povýšil do hodnosti generálporučíka vo výslužbe.

Generálporučík Ing. Ján Husák je ženatý a žije v Skýcove.

Členom Klubu generálov Slovenskej republiky od 16. augusta  2007.

 

Vyznamenania

Československá vojenská medaila Za zásluhy II. st. – 1946,   Pamätná medaila Radu Slovenského národného povstania – 1946,   Za zásluhy o obranu vlasti – 1955,  Pamätná medaila k 20. výročiu SNP – 1964,   Rad červenej hviezdy – 1965,   Rad červenej zástavy – 1969,   Za zásluhy o výstavbu – 1973,   Rad práce – 1983,   Rad Ľudovíta Štúra vojenského druhu III. tr. – 2000,   Pamätná medaila Hurbanovských dobrovoľníkov – 2009 (KGSR),  Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu OS SR III. st. – 2013,  Záslužný kríž generála Rudolfa Viesta I. st. – 2014 (KGSR),

« späť