* 09.04.1940
† 24.05.2016

Po skončení základnej školy nastúpil na Priemyselnú školu strojnícku a stavebnú vo Zvolene.

V priebehu štúdia začal lietať na motorových lietadlách na letisku Očová a po skončení priemyselnej školy v roku 1959 nastúpil do leteckého učilišťa v Prešove a v Košiciach.

Roku 1961 po absolvovaní Leteckého učilišťa v Košiciach v hodnosti poručíka bol povolaný do kurzu pilotov 3. triedy stíhacieho letectva. Potom pôsobil v hodnosti poručíka ako pilot a starší pilot v 17. stíhacom leteckom pluku, od októbra 1964 – 2. Stíhacom bombardovacom pluku na letisku Hradčany.

Dňom 1.10. 1964 bol povýšený do hodnosti nadporučíka a 1.8. 1967 do hodnosti

kapitána.

V roku 1968 bol vyslaný na štúdium Vojenskej akadémie A. Zápotockého v Brne a po jeho skončení vykonával funkciu zástupcu veliteľa 6. stíhacieho bombardo-vacieho pluku.

Dňa 1.5. 1972 bol povýšený do hodnosti majora.Od roku 1974 pôsobil ako veliteľ 6. stíhacieho bombardovacieho pluku v Přerove, kde bol 1.11. 1975 povýšený do hodnosti podplukovníka.

V roku 1976 bol vyslaný študovať na Vojenskej akadémii Generálneho štábu Ozbrojených síl ZSSR J.K. Vorošilova v Moskve.

Po absolvovaní akadémie v roku 1978 bol ustanovený za veliteľa 34. stíhacej bombardovacej divízie v Čáslavi.

Dňom 1.10. 1978 ho povýšili do hodnosti plukovníka.

Od roku 1983 pôsobil vo funkcii náčelníka oddelenia bojovej prípravy-zástupcu veliteľa 10. leteckej armády v Hradci Králové.

Počas výkonu tejto funkcie ho prezident ČSFR dňa 1.10. 1983 vymenoval do hodnosti generálmajora.

V roku 1986 bol ustanovený do funkcie náčelníka štábu – 1. zástupcu veliteľa 10. leteckej armády a od roku 1990 vykonával funkciu jej veliteľa.

Ako výkonný letec bol pilotom 1. triedy a inštruktorom  na  nadzvukových  lietadlách typu Mig-21 a Mig-23 za všetkých poveternostných podmienok. Lietal na nich bez zavinených mimoriadnych leteckých udalostí.

V roku 1992 pri delení armády Českej a Slovenskej Federatívnej republiky bol vymenovaný za člena komisie splnomocnenca vlády SR pre vytvorenie Armády SR. V rámci nej pôsobil ako predseda samostatnej komisie pre delenie česko-slovenského vojenského letectva. V priebehu tejto činnosti bol ustanovený aj do funkcie náčelníka Hlavnej správy letectva a protivzdušnej obrany Veliteľstva ASR, čo mu, ako predsedovi uvedenej komisie umožňovalo uplatňovať veliteľskú právomoc, okrem útvarov 10. leteckej armády, aj vo vzťahu k leteckým útvarom dislokovaným na Slovensku.

Dňa 21.12. 1992 vláda Slovenskej republiky rozhodla o jeho vymenovaní za vojenského a leteckého pridelenca obrany SR v Českej republike.

Jeho hlavnou úlohou bolo dokončiť a zabezpečiť pokojný priebeh delenia čs. federálnej armády.

Vo funkcii pôsobil do polovice roka 1997 a následne sa stal poradcom štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR.

Dňa 19.8. 1998 ho prezident SR povýšil do hodnosti generálporučíka a k 31.12. toho roka bol na vlastnú žiadosť v súvislosti so splnením podmienok nároku na výsluhový dôchodok, prepustený do zálohy.

Generálporučík Ing. Ján Váňa žije v Nitre.

Členom Klubu generálov Slovenskej republiky je od 22. novembra 2006.

Vyznamenania

Za službu vlasti – 1972,   Za zásluhy o obranu vlasti – 1975,   Rad červenej hviezdy – 1979,   Za upevňovanie priateľstva v zbrani I. st. – 1985,   čestný titul a odznak Zaslúžilý vojenský letec ČSSR – 1986,   Za zásluhy o Československú ľudovú armádu I. st. – 1987,   Pamätná medaila Hurbanovských dobrovoľníkov – 2009 (KGSR),   Pamätná medaila generála Jána Goliána I. st. – 2012 (KGSR),  

« späť