Občianske združenie DELOSTRELEC dňa 7.6.2024 usporiadalo skvelú akciu. Bývalí príslušníci 3. liptovského delostreleckého pluku si pripomenuli 80. výročie vzniku tohto výnimočného delostreleckého pluku. Bývalý veliteľ 3. liptovského delostreleckého pluku a predseda Občianskeho združenia DELOSTRELEC plk. v. v. Ing. Jozef KAVECKÝ sa oslavám vyjadril nasledovne:

Na začiatok by som rád poďakoval primátorovi mesta Senica pánovi Ing. Mgr. Martinovi DŽAČOVSKÉMU za to, že v maximálne možnej miere prispel k zdarnému a dôstojnému priebehu týchto osláv. Vysoko si vážime pomoc, ktorá bola poskytnutá zo strany Ministerstva obrany SR a Generálneho štábu. Srdečne za toto ďakujeme.

K príjemnému a dôstojnému a priebehu na vysokej úrovni prispeli svojím dielom aj zamestnanci Mestského kultúrneho strediska s pani riaditeľkou Ing. Margarétou IVANOVOU, PhD. Pani riaditeľka Strednej odbornej školy podnikania v remeslách a službách pani Mgr. Katarína MIČOVÁ, MBA spolu s ostatnými zamestnancami a žiakmi učilišťa prispeli ku kvalitnému a milému prostrediu. Srdečne všetkým ďakujeme.

Pre nás bývalých príslušníkov 3. liptovského delostreleckého pluku je každoročne milou povinnosťou uctiť si pamiatku našich predchodcov, vynikajúcich odborníkov delostrelcov a všetkých tých, ktorí sa podieľali na úspešnom chode tohto vynikajúceho pluku. Tento rok to bolo teda výnimočné okrúhla výročie.

3. delostrelecký pluk vznikol 4.6.1944 pri ukrajinskom meste SADAGURA. Prešiel bojovou cestou v priebehu 2. svetovej vojny a podieľal sa na úspešných bojoch 1. československého armádneho zboru a na porážke fašistického Nemecka. Príslušníci 3. delostreleckého pluku sa zúčastnili najťažších bojoch v priebehu 2. svetovej vojny pri oslobodzovaní našej vlasti. Zúčastnili sa ťažkej bojovej operácie pri prechode hraníc našej vlasti z Poľska, ktorá smerovala na pomoc Slovenskému národnému povstaniu. Najväčšiu zásluhu mali pri prielome nemeckej obrany pri meste JASLO v Poľsku 15.1.1945. Tieto ťažké, úspešné boje a hrdinstvo našich predchodcov delostrelcov boli dôvodom, prečo 15. január od roku 1949 oslavujeme ako Deň delostrelectva. Po týchto bojoch 3. delostrelecký pluk prešiel bojovou cestou a ťažkými bojmi cez mestá na Slovensku, PREŠOV, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, ŽILINU až na Moravu do Počerníc, kde ukončil svoju bojovú cestu. Zvlášť ťažké boje zviedli naši predchodcovia na Liptove a oslobodzovaní mesta LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Práve za zásluhy o oslobodenie mesta LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ bol 3. delostreleckému pluku udelený historický názov „liptovský“, ktorý s hrdosťou používame doteraz. 3. liptovský delostrelecký pluk pôsobil v meste SENICA takmer 50 rokov.

V doobedňajších hodinách 7.6.2024 sme si uctili pamiatku a vzdali hold naším predchodcom. V priestore bývalých kasáreň, kde je umiestnená socha vojaka osloboditeľa sme položili vence. Prítomní okrem našich príslušníkov boli aj naši vzácni hostia pán generál GAJDOŠ, generál PANČÍK, Náčelníka delostrelectva pán plk. BOBAĽA a delegácia od 5. delostreleckého pluku vedená pánom plk. HRICOM.

Okrem našich členov a sympatizantov sme pri oslavách v Múzeu SENICA v poobedňajších hodinách mali aj významných hostí. Z Ministerstva obrany SR bol prítomný generálny riaditeľ sekcie personálnych a sociálnych činností pán JUDr. Martin RÍMEŠ s delegáciou. Generálny štáb zastupoval Náčelník delostrelectva plk. Ing. Roman BOBAĽ.Ako som už napísal, osláv sa zúčastnil primátor mesta SENICA pán Ing. Mgr. Martin DŽAČOVSKÝ a zástupca primátora LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ pán Ľuboš TRIZNA.

Výnimočná bola účasť bývalých funkcionárov Ministerstva obrany a Generálneho štábu OS SR. Svojou prítomnosťou nás potešil bývalý Minister obrany SR pán gen. por. v. v. Ing. Peter GAJDOŠ, bývalý veliteľ 13. tankovej divízie, ktorej bol pluk podriadený pán gen. mjr. v. v. Ing. Ján PANČÍK. Prítomný bol aj posledný Náčelník raketového vojska a delostrelectva Armády SR pán gen. mjr. v. v. Ing. Dušan HUMENÝ a aj bývalý príslušník 3. liptovského delostreleckého pluku pán brig. gen. v. v. Ing. Juraj KRIŠTOFOVIČ.

Od delostreleckých útvarov bola prítomná delegácia, ktorú viedol veliteľ 5. delostreleckého pluku v ROŽŇAVE pán plk. gšt. Ing. Ján HRIC M.B. Bol prítomný aj bývalý príslušník nášho pluku, bývalý Náčelník delostrelectva OS SR a terajší veliteľ základne výcviku a mobilizačného doplňovania v MARTINE pán plk. Ing. Pavol BARANČÍK. Štátnu správu zastupoval prednosta okresného úradu so sídlom v kraji TRNAVA pán Ing. Jaroslav BARCAJ. Pozvanie prijal aj riaditeľ vojenského archívu – centrálnej registratúry TRNAVA pán pplk. v. v. dr. Jozef PETRÁŠ. Boli prítomní aj bývalí velitelia delostreleckého pluku v BREZNE pán plk. v. v. Ing. Štefan CSONTOŠ a pplk. v. v. Ing. Vladimír NEUPAUER. Zúčastnila sa našich osláv aj delegácia Akadémie obrany z LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA, ktorú viedol vedúci katedry logistického zabezpečenia, bývalý príslušník 3. liptovského delostreleckého pluku pán pplk. v. v. doc. Ing. Ľubomír BELAN, PhD.

Brilantným spôsobom moderovala priebeh našich osláv príslušníčka Personálneho úradu GŠ OS SR pani mjr. Ing. Lenka HALÁSOVÁ. Patrí jej zvláštne poďakovanie za zvládnutie aj rôznych nečakaných zmien v priebehu slávnostného programu.

V priebehu doobedia našu oslavu navštívili aj žiaci základných škôl, ktorí mohli obdivovať modernú delostreleckú techniku. Túto techniku na túto slávnosť zapožičalo vedenie Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie. Popritom sa mohli zoznámiť s prácou regrutačnej skupiny a získať základné informácie o službe v Ozbrojených silách SR.

Poobedňajšia časť osláv začala tak, ako sme si ju naplánovali. Prvý začali výsadkári z 5. pluku špeciálneho určenia zo ŽILINY, ktorí nás pozdravili najskôr preletom vrtuľníka a potom zoskokom deviatich výsadkárov, ktorí niesli symbol našej štátnosti, vlajky SR. Po nich nasledovali tri výstrely z historického dela, ktoré uskutočnili delostrelci z historického klubu delostrelcov pod vedením pána FRČKU.

S potešením môžeme konštatovať, že o celý priebeh našich osláv bol záujem aj zo strany občanov mesta SENICE, ktorí boli pozrieť ako na celé dianie v priestore Sokolovne, tak aj pri zoskoku výsadkárov a výstrele z historického dela. Mali sme radosť z tohto, že prítomní občania mesta SENICA mali veľa otázok o tom, ako to bolo s vojakmi v SENICI, čo sa v kasárňach robilo a aj to čo robia, ako žijú a cvičia súčasní vojaci OS SR.

Po prinesení zástav, hudba Posádkového veliteľstva v BRATISLAVE zahrala hymnu SR. Po tomto bolo privítanie účastníkov osláv pani mjr. HALÁSOVOU. Nasledoval slávnostný príhovor, ktorý som predniesol ja. V tomto príhovore som hovoril o tom, ako 3. liptovský delostrelecký pluk vznikol, ako plnil úlohy, aké dosiahol výsledky, ako pomáhal pri výstavbe a rozvoji mesta SENICA vo všetkých oblastiach. Po mojom príhovore boli vyhlásené rozkazy Ministra obrany, Náčelníka GŠ OS SR a Výnos Prezídia Českej a Slovenskej obce delostreleckej. Vyznamenania dostali bývalí príslušníci 3. liptovského delostreleckého pluku, ktorí svojou prácou prispeli k výbornému splneniu úloh a aj členovia Občianskeho združenia DELOSTRELEC. Vyznamenanie od N GŠ OS SR dostalo aj naše Občianske združenie DELOSTRELEC. Je to už druhé vyznamenanie, ktoré naše združenie dostalo. Druh a stupeň vyznamenania vidíte v hlavičke tohto článku.

Aj touto formou by som chcel poďakovať Podpredsedovi vlády a Ministrovi obrany SR pánovi JUDr. Róbertovi KALIŇÁKOVI a Náčelníkovi GŠ OS SR pánovi gen. Ing. Danielovi ZMEKOVI za udelené vyznamenania pre našich členov. Veľmi si to vážime a budeme aj naďalej udržiavať slávne tradície 3. liptovského delostreleckého pluku.

Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 80. výročia 3. liptovského delostreleckého pluku bolo ukončené odnesením zástav a záverečným ďakovným slovom, ktoré som predniesol ja. A úplne na záver sme účastníkov zhromaždenia a vzácnych hostí pozvali na malé občerstvenie.

Vážení priatelia, vážení spoluobčania mesta SENICA. Chcem Vám všetkým poďakovať za účasť na našej slávnosti. Uskutočnili sme ju preto, aby sme si pripomenuli slávnu históriu 3. liptovského delostreleckého pluku, aby sme pripomenuli, že v kasárňach boli vojaci delostrelci a aby sme slávnu históriu pripomenuli aj občanom mesta SENICA. Ešte raz srdečne ďakujeme primátorovi mesta SENICA, Ministrovi obrany SR a Náčelníkovi GŠ OS SR za pomoc, ktorá nám bola z ich strany poskytnutá.

Slávnostného veľmi vydareného podujatia sa zúčastnili i členovia KG SR, podpredseda klubu brig.gen. Ing. Juraj Krištofovič, genpor.v.v. Ing. Peter Gajdoš, genmjr.v.v. Ing. Dušan Humený, genmjr.v.v. Ing. Ján Pančík.

S využitím textu a foto FB

« späť