Členská schôdza Klubu generálov SR dňa 1. júla 2021

V roku 2021 si Klub generálov SR pripomína 15. výročie vzniku. Aj preto sa dňa 1. júla 2021 členovia KG SR opätovne po viac ako roku zišli na svojej členskej schôdzi. Členská schôdza sa konala pod záštitou ZVJS Leopoldov. S organizačným a materiálnym zabezpečením nám pomohol bývalý riaditeľ ÚVTOS a náš člen gen. Lobodáš spolu s generálnym riaditeľom ZVJS plk. Mudrončekom, riaditeľom ÚVTOS Leopoldov plk. Halásom a riaditeľom ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou plk. Kresanom, spolu s ich tímom spolupracovníkov, za čo im predseda KG SR gen. Blanárik osobne poďakoval a odovzdal ďakovné listy.

Od 11-tej hodiny sa v priestoroch ústavu začali schádzať členovia KG SR. O 13-tej hodine si členovia KG SR uctili položením kytice k pamätníku pamiatku piatich príslušníkov zboru, ktorí položili život pri násilnom brutálnom úteku 7 odsúdených dňa 23.novembra 1991. Nasledovala pútavá prehliadka expozície Múzea väzenstva na Slovensku. Po spoločnom obede bola video prezentácia riaditeľa ústavu a očakávané vystúpenie gen. Lobodáša prezentáciou o Leopoldovskej vzbure, najvačšej vzbure vazňov v našich dejinách, ktorá bola ukončená zásahom bezpečnostných zložiek dňa 28.marca 1990. V tom čase bol gen. Lobodáš riaditeľom ústavu.

Následne začala o 16-tej hodine členská schôdza, ktorej sa zúčastnilo celkovo 30 generálov, vysoký počet vzhľadom na situáciu v spojitosti s pandémiou COVID-19. Na úvod si prítomní uctili pamiatku zosnulých členov KG SR gen. Honzeka, gen. Horského, gen. Lučanského ako aj ďalších 24 generálov, ktorí opustili naše rady počas 15 ročnej histórie KG SR. Po minúte ticha predseda KG SR gen. Blanárik privítal všetkých účastníkov a poveril riadením členskej schôdze tajomníka KG SR gen. Gaplovského.

Členovia KG SR schválili návrh programu rokovania a zvolili predsedov a členov mandátovej, návrhovej a volebnej komisie. Nasledovala Správa predsedu KG SR o činnosti Rady a Klubu generálov SR od poslednej ČS v Nitre konanej dňa 24. októbra 2019, ktorú predniesol gen. Blanárik.

Správu o hospodárení KG SR za rok 2019, za rok 2020 a priebežnú správu o hospodárení za rok 2021 predniesol hospodár KG SR gen. Zadžora. Správu kontrolnej komisie KG SR za rok 2019 a za rok 2020 predniesol gen. Pančík, návrh Rámcového plánu činnosti KG SR na rok 2021 predniesol gen. Vojtek, návrh Plánu hospodárenia KG SR na rok 2021 predniesol gen. Zadžora.

Po prestávke nasledovala diskusia, v ktorej vystúpilo celkom 14 členov KG SR s podnetnými návrhmi, ktorými sa bude zaoberať Rada KG SR.

Po ukončení diskusie boli vykonané voľby členov Rady KG SR a hlavného kontrolóra KG SR. Pred ich konaním vystúpil predseda mandátovej komisie gen. Pančík a konštatoval, že členskej schôdze sa zúčastnilo 30 členov KG SR, čím bola členská schôdza uznášaniaschopná. Nasledovala voľba vedúcich regionálnych skupín. Za vedúceho regionálnej skupiny Sever bol zvolený genmjr. v. v. Ing. Svetozár Naďovič, regionálnej skupiny Východ bol zvolený brig. gen. v. v. Ing. František Bartko. Vedúcim regionálnej skupiny Západ ostal genmjr. v. v. JUDr. Michal Vaľo a regionálnej skupiny Stred ostal genmjr. v. v. Ing. Ján Pančík.

Do Rady KG SR boli následne zvolení gen. Blanárik, gen. Baránek, gen. Nejedlý, gen. Jankovič a gen. Vojtek. Predsedom KG SR sa v súlade s volebným poriadkom ziskom najvyššieho počtu hlasov stal genpor. v. v. Ing. Peter Vojtek. Za hlavného kontrolóra KG SR bol zvolený genmjr. v. v. Ing. Jozef Zadžora.

Nasledovalo vystúpenie predsedu návrhovej komisie gen. Vaľa s návrhom uznesenia, ktoré členská schôdza s pripomienkami schválila.  

Novými členmi klubu sa od poslednej členskej schôdze stali:

od 4.3.2020

     brig. gen. v. z. MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH – minister zdravotníctva SR

od 16.7.2020

     brig. gen. Ing. Tibor Králik, M.Sc. – veliteľ SCKM GŠ OS SR

od 7.12.2020

     gen. v.v. JUDr. Vladimír Šramka

od 25.2.2021

     brig. gen. Ing. Róbert Tóth – veliteľ vzdušných síl OS SR

     brig. gen. Ing. Pavol Tököly – náčelník štábu pre podporu operácií GŠ OS SR

     brig. gen. Ing. Ladislav Dovhun – zástupca veliteľa vzdušných síl OS SR

Na záver rokovania odovzdali predseda KG SR gen. Blanárik a novozvolený predseda KG SR gen. Vojtek blahoprajné listy jubilantom a vyznamenania KG SR pri príležitosti 15. výročia vzniku KG SR:

Životné jubileum:

gen. Jozef KOVAČIK80 rokov
gen. Alojz SIRO80 rokov
gen. Igor ČOMBOR75 rokov
gen. Jaroslav EŠMÍR75 rokov
gen. Jozef GAJDOŠ75 rokov
gen. Július HUMAJ70 rokov
gen. Štefan LASTOVKA70 rokov
gen. Oto LOBODÁŠ70 rokov
gen. Vladimír MITRO70 rokov
gen. Milan MAXIM65 rokov
gen. Tibor GAPLOVSKÝ65 rokov
gen. Jaroslav KUČA60 rokov
gen. Jozef VIKTORÍN60 rokov
gen. Alexander NEJEDLÝ55 rokov
gen. Ing. Róbert KLEŠTINEC50 rokov
gen. Jana MAŠKAROVÁ45 rokov

Čestný kríž KG SR:

gen. Martin BABIAK
gen. Juraj BARÁNEK
gen. František BARTKO
gen. František BLANÁRIK
gen. Jozef BLIZMAN
gen. Milan CEROVSKÝ
gen. Igor ČOMBOR
gen. Ján ĎUROVE
gen. Jaroslav EŠMÍR
gen. Jozef GAJDOŠ
gen. Peter GAJDOŠ
gen. Tibor GAPLOVSKÝ
gen. Ľudovít GÁL
gen. Július HUMAJ
gen. Dušan HUMENNÝ
gen. Miroslav KOCIAN
gen. Jozef KOVAČIK
gen. Miroslav KOVÁČ
gen. Juraj KRIŠTOFOVIČ
gen. Ervín ĽAHKÝ
gen. Milan MAXIM
gen. Štefan MEČÁR
gen. Svetozár NAĎOVIČ
gen. Peter NOVOTŇÁK
gen. Ján PANČÍK
gen. Stanislav PETRENEC
gen. Ján PODHORA
gen. Alojz SIRO
gen. Milan STRÁŇAVA
gen. Michal VAĽO
gen. Ján VIDO
gen. Peter VOJTEK
gen. Jozef ZADŽORA

Pamätná medaila generála Jána GOLIANA – 1. stupňa zlatá

gen. Ondřej NOVOSAD
 

Pamätná medaila generála Jána GOLIANA – 2. stupňa strieborná

mjr. Daniel BRODZIANSKY – asistent KG SR

Pamätná medaila generála Jána GOLIANA – 3. stupňa bronzová

gen. Ivan ČIERNY
gen. Štefan LASTOVKA
gen. Oto LOBODÁŠ

Záslužný kríž generála Rudolfa VIESTA – 1. stupňa zlatý

pplk. Igor DAXNER– bývalý asistent KG SR

Záslužný kríž generála Rudolfa VIESTA – 2. stupňa strieborný

gen. Stanislav JANKOVIČ

Medaila generála Rudolfa VIESTA – 3. stupňa bronzová

gen. Milan ČELKO
gen. Ján ČMILANSKÝ
gen. Boris ĎURKECH
gen. Milan IVAN
gen. Jindřich JOCH
gen. Miroslav KELEMEN
gen. Róbert KLEŠTINEC
gen. Alexander NEJEDLÝ
gen. Ľubomír SVOBODA
gen. Ivan ŠEVČÍK
gen. Vladimír ŠIMKO
gen. Daniel ZMEKO

Novozvolený predseda KG SR gen. Vojtek predniesol krátky príhovor a poďakoval členom KG SR za prejavenú dôveru a predchádzajúcej Rade KG SR za jej dlhoročnú činnosť. Rokovanie členskej schôdze KG SR ukončil gen. Blanárik, ktorý poďakoval členom KG SR za aktivitu pri schôdzi a pozval všetkých na spoločenské posedenie.

« späť