Dňa 5. marca 2024 sa po ukončení pietnej spomienky na štyroch popravených slovenských generálov v objekte MO SR v priestoroch vojenskej kaplnky za prítomnosti generálneho vikára OS SR plk. Mons. PaedDr. Jozefa Michalova a generálneho riaditeľa Sekcie ľudských zdrojov MO SR Martina Rímeša stretli predstavitelia Asociácie vojenských občianskych združení Slovenskej republiky AVOZ SR.

Na základe spoločnej dohody bol spracovaný nový text Memoranda, ktorý je oproti stávajúcemu rozsahom skrátený ale zároveň rozširuje rozsah pôsobenia jeho členov, čím otvára možnosť vstupu pre ďalšie občianske združenia. Rozširuje základnú oblasť záujmu aj o samotnú obranu a prípravu na obranu štátu. Stretnutie riadil predseda AVOZ SR plk.v.v. Ing. Jaroslav Merňák.

Memorandum podpísali štatutári Zväzu vojakov SR, UN Veteran Slovakia, Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovo branných aktivít, Slovenský letecký zväz generála Dr. M.R.Štefánika, Klub vojenskej histórie Gábriš, Vojenská Spoločnosť KARPATY, Cech puškárov a delostrelcov v Bratislave,

Za Klub generálov SR Memorandum podpísal predseda genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek.

MEMORANDUM O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI

v rámci voľného a neregistrovaného záujmového združenia právnických osôb

Asociácie vojenských občianskych združení Slovenskej republiky (AVOZ SR)“

PREAMBULA

Memorandum o vzájomnej spolupráci (ďalej len „memorandum“) v rámci Asociácie vojenských občianskych združení Slovenskej republiky, ktorá používa skratku AVOZ SR (ďalej len „asociácia“), je prejavom slobodnej vôle signatárov memoranda uznávajúc vzájomnú prospešnosť spolupráce v záujme dosiahnutia efektívnych výsledkov v oblasti spoločného záujmu v zásadných záležitostiach.

 1. Asociácia je dobrovoľným voľným neregistrovaným záujmovým združením občianskych združení, záujmových združení právnických osôb a ďalších organizovaných subjektov so vzťahom k oblasti obrany a bezpečnosti Slovenskej republiky (ďalej len „signatári“).
 1. Asociácia sa riadi princípmi vzájomnej výhodnosti a rešpektovania pri zachovaní si politickej nezávislosti a nestrannosti.
 1. Účelom memoranda je vymedziť rozsah, spôsoby a okruh činností v rámci spolupráce, ktoré sa signatári memoranda zaviazali presadzovať v rámci spolupráce a pri obhajobe záujmov, práv, a sociálnych istôt, signatárov ale aj pri príprave na obranu, udržiavaní vojenských tradícií a zachovaní vojenskej histórie Slovenska, ako kultúrneho dedičstva.

Poznámka: Do pojmu „vojenská komunita“ sú zahrnuté nielen všetky kategórie vojakov, poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia, vojnových vete­ránov, vojakov vo výslužbe, vojakov v zálohe, profesionálnych vojakov ale aj sympatizantov, ktorí neboli a nie sú v štátnej službe profesionálneho vojaka, ale sú členmi signatárskych združení.

Čl. 1 Účel, hlavné ciele a princípy spolupráce

 1. Účelom združovania sa v asociácii je:
 1. Integrácia v jednotnej platforme a tým zvýšenie účinnosti spoločného pôsobenia,
 2. posilnenie vzájomnej spolupráce a presadzovanie spoločných záujmov v oblasti obrany, prípravy na obranu, udržiavaní a rozvoji vojenských tradícii, výchovy k vlastenectvu, propagácii rezortu obrany a OS SR, ako aj ochrana a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny,
 3. dosiahnutie spoločného, jednotného a sústredeného postupu pri ochrane oprávnených záujmov a práv vojenskej komunity,
 4. spolupráca nielen s rezortom obrany SR a Ozbrojenými silami SR, ale aj s ďalšími štátnymi a miestnymi orgánmi a NR SR,
 5. dosiahnutie spoločného prospechu, profitu a prosperity signatárov a ich členov.
 1. Hlavnými cieľmi asociácie sú:
  1. Posilňovanie spolupatričnosti medzi AVOZ SR a/alebo jeho jednotlivými signatármi a najmä s rezortom obrany SR a Ozbrojenými silami SR,
  2. vzájomná informovanosť, koordinácia aktivít a zintenzívnenie spolupráce signatárov,
  3. vypracovávanie jednotných stanovísk v otázkach spoločného záujmu týkajúcich sa oblasti obrany SR a vojenskej komunity pre štátne a samosprávne orgány Slovenskej republiky.
 1. Základné princípy práce a spolupráce v asociácii:
  1. Asociácia je voľné združenie bez registrácie v štátnom orgáne,
  2. pri rozhodovaní sa asociácia riadi tzv. „Jednomyseľným rozhodovaním“,
  3. spoločný plán činnosti asociácie je zameraný na základnú ambíciu t. j. ochrana oprávnených záujmov a práv vojenskej komunity,
  4. asociácia nevytvára spoločný rozpočet na svoju činnosť,
  5. náklady na svoju účasť v asociácii si signatári hradia zo svojho vlastného rozpočtu,
  6. v odôvodnených prípadoch sa na dopredu dohodnuté práce alebo aktivity zložia členské organizácie podľa vopred dohodnutého kľúča,
  7. asociáciu riadi predseda, ktorý je riadnym členom jedného zo signatárov. Predseda sa volí na zasadaní asociácie na obdobie 4 rokov, pokiaľ nebude členmi asociácie na niektorom z ďalších zasadaní rozhodnuté inak.

Pozn.: členovia asociácie, ktorí sa vlastným rozhodnutím zrieknu účasti na zasadnutí asociácie (štatutár, alebo delegovaný člen) prehlasujú, že súhlasia s dohodnutými závermi na zasadaní vrátane voľby predsedu asociácie.

Čl. 2 Zásady spolupráce

 1. Signatári sa dohodli, že zapájanie sa do prípravy a riešenia konkrétnych krokov a aktivít bude realizované na základe spoločne identifikovanej potreby a požiadavky s vyústením do konkrétneho zadania a projektu, na ktorého riešení sa budú podieľať všetci signatári.
 1. Každý zo signatárov určí na riešenie konkrétnych krokov a aktivít svojho/svojich expertov, ktorí budú koordinovať potrebné realizačné kroky so zástupcami ostatných členských združení.
 1. Vzájomná komunikácia signatárov memoranda pri riešení konkrétnych krokov a aktivít bude realizovaná medzi štatutármi a/alebo  určenými zástupcami.
 1. Signatári sa vzájomne dohodli, že správy o priebežných výsledkoch riešenia budú určení zástupcovia predkladať na zasadanie asociácie najmenej jedenkrát ročne podľa dohodnutého termínu.
 1. Signatári si v záujme dosiahnutia stanovených cieľov budú:
 1. Poskytovať potrebnú súčinnosť a informácie týkajúce sa ich spolupráce,
 2. vzájomne vymieňať skúsenosti a príklady vlastnej osvedčenej praxe,
 3. vzájomne propagovať a podporovať realizované aktivity a projekty,
 4. spolupracovať pri organizovaní súvisiacich aktivít, podujatí, ako aj pri príprave realizácie spoločných projektov a
 5. spolupracovať s cieľom zvýšiť spoločenskú pozíciu jednotlivých signatárov a asociácie.
 1. Pre spoločné presadzovanie konkrétnej témy sa signatári dohodli, že pri plnení memoranda sa uprednostňujú dohody a vzájomné rokovania a vyvinú maximálnu snahu o dosiahnutie konsenzu; v prípade že ku konsenzu nedôjde signatári berú na vedomie, že každá z profesijných stavovských organizácii je oprávnená presadzovať individuálne vlastné postoje a záujmy vo svojom mene.
 1. Ak ku konsenzu dôjde, signatári sa zaväzujú aj pri individuálnych postupoch jednotlivých občianskych združení nekonať v rozpore s týmto konsenzom. Ustanovenia memoranda nie sú právne záväzné, nie sú vymáhateľné súdnou cestou, rozhodcovským konaním, ani inými prostriedkami.
 1. Žiadnej strane memoranda, v súvislosti so spoluprácou na základe tohto memoranda nevzniká nárok ani povinnosť akejkoľvek úhrady voči ostatným signatárom.

Čl. 3 Spoločné vzťahy s inými subjektmi

 1. Signatári rešpektujú existujúce a budúce spolupráce jednotlivých členov asociácie s inými subjektmi.
 1. Pre spoločnú spoluprácu signatárov s akýmkoľvek iným subjektom platia ustanovenia. Čl. 1. a 2. tohto memoranda.
 1. O prijatí nových členov asociácie rozhodujú signatári jednomyseľne.

Čl. 4 Platnosť memoranda

 1. Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť podpisom signatárov.
 1. Memorandum je možné skončiť:
 1. Písomnou dohodou signatárov,
 2. písomnou výpoveďou ktoréhokoľvek signatára aj bez uvedenia dôvodu, pričom ukončenie členstva nastáva okamihom doručenia výpovede predsedovi asociácie..
 1. O výpovedi predseda informuje ostatných signatárov.
 1. Platnosť akýchkoľvek zmluvných vzťahov, ktoré vzniknú na základe memoranda ostáva odstúpením signatára nedotknutá.

Čl. 5 Záverečné ustanovenia

 1. Signatári sa zaväzujú, že akékoľvek informácie získané počas trvania vzájomnej spolupráce, o ktorej sa dotknuté osoby dozvedia v rámci plnenia svojich úloh v zmysle tohto memoranda, nebudú zneužívané v ne/prospech dotknutej osoby alebo v ne/prospech tretích osôb a nebudú zverejňované a šírené iným spôsobom, ako v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 1. Memorandum je možné meniť a dopĺňať len písomnými číslovanými dodatkami prijatými všetkými podpísanými signatármi. Konkretizácia ďalších práv a povinností signatárov, vyplývajúcich z konkrétnych foriem spolupráce môže byť formalizovaná osobitnými dohodami.
 1. Memorandum je v origináli uložené u predsedu asociácie, každý signatár obdrží jeden (1) rovnopis.
 1. Právne vzťahy týmto memorandom neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
 1. Signatári vyhlasujú, že memorandum uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a nie na základe nevýhodných podmienok, riadne si ho prečítali, jeho obsahu porozumeli a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

« späť