Čas neúprosne plynie, pre všetkých rovnako, čas sa nedá zastaviť. Ale nemalo by sa nikdy zabúdať, najmä na tých, s ktorými sme spoločne prežili dlhé roky , či už profesionálne alebo roky osobného priateľstva. Áno boli to roky , ktoré nás obohacovali pri každom stretnutí, pri každom rozhovore, to zostáva v nás a na to by sme nemali zabúdať. A takýto človek, ktorý si zaslúži úctu a tichú spomienku bol genmjr. JUDr. Ján Vido, zakladajúci člen, prvý predseda a čestný predseda Klubu generálov SR.

Dňa 19.6.2021 uplynú 3 roky, čo nás náhle a bez slov opustil. Chýba nám, bol hnacím motorom činnosti Klubu, mentorom práce Rady Klubu, svojou prácou výrazným spôsobom napĺňal poslanie Klubu a požíval za to veľkú úctu a uznanie. Áno, možno pre pretrvávajúce protipandemické opatrenia sme tak neurobili skôr, ale dnes 17.6.2021 sme naplnili svoje dávnejšie rozhodnutie.

Na cintoríne v obci Suchohrad na Záhorí, sme mu ja, gen.v.v. JUDr. Tibor Gaplovský, tajomník KG SR  a pplk .v.z. Ing. Igor Daxner, bývalý sekretár Klubu položili kyticu kvetov a venovali tichú spomienku na spoločne prežité roky, urobili sme tak preto,  lebo sme to tak cítili. Pán generál, navždy ostaneš v našich srdciach, odpočívaj v pokoji.

« späť